14 Νοεμβρίου 2018
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

ΤρΕφΑθ 2546/2018

Γίνεται δεκτό το αίτημα ανάγνωσης εγγράφου στο οποίο περιέχεται η απομαγνητοφώνηση των καταγραφεισών από τους κατηγορουμένους ιδιωτικών συνομιλιών τους με τρίτο πρόσωπο, λαμβανομένου υπόψιν ότι οι εν λόγω ιδιωτικές συνομιλίες δεν ανάγονται στην σφαίρα της προσωπικής και ιδιωτικής ζωής του τελευταίου, αλλά πραγματοποιήθηκαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, που υπόκειται σε δημόσιο έλεγχο και κριτική, διότι, ανεξαρτήτως του τρόπου λήψεως των συνομιλιών, το σχετικό έγγραφο αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο που έχουν στην διάθεσή τους οι κατηγορούμενοι, θεωρείται δε ότι θα συμβάλει στην αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας προς όφελός τους, ενώ αντιθέτως η απαγόρευση αξιοποίησής του θα προσέβαλλε το υπερασπιστικό τους δικαίωμα και το απόλυτο αγαθό της ανθρώπινης αξίας τους.

5 Νοεμβρίου 2018
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

ΣυμβΕφΑθ 319/2017

Απορρίπτεται η έφεση του κατηγορουμένου, ο οποίος φέρεται να διέπραξε, ως ασφαλιστικός πράκτορας, κακουργηματική υπεξαίρεση κατ’ εξακολούθησιν (κατ’ άρ. 375 παρ. 2, 98 ΠΚ) εις βάρος της αντισυμβαλλόμενης ασφαλιστικής εταιρείας, ιδιοποιούμενος επί μακρόν ασφάλιστρα συνολικού ποσού 206.483,48 ευρώ που όφειλε να αποδώσει στην εταιρεία, καθόσον στο προσβαλλόμενο παραπεμπτικό βούλευμα αφενός μεν αιτιολογούνται με πληρότητα και σαφήνεια, άνευ απολύτου ακυρότητος, για ποιον λόγο ο κατηγορούμενος θεωρείται εντολοδόχος και διαχειριστής ξένης περιουσίας κατ’ άρ. 375 παρ. 2 ΠΚ και 713 ΑΚ, αφετέρου δε οι ως άνω διατάξεις ερμηνεύονται ορθώς και προσδιορίζεται επιτυχώς η νομική φύση της συμβάσεως μεταξύ του ασφαλιστικού πράκτορα και της ασφαλιστικής επιχείρησης.