ΤρΕφΠειρ 143/2020

Αθώωση για φοροδιαφυγή κατόπιν αναγνωρίσεως από διοικητικό δικαστήριο της ακυρότητας απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής του κατηγορουμένου

Το έγκλημα της φοροδιαφυγής είναι σωρευτικώς μικτό. Κηρύσσεται αθώος για φοροδιαφυγή ο κατηγορούμενος, ο οποίος δεν υπέβαλε δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1999, καθόσον η αναγνώριση της ακυρότητας από το Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής του κατά της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος της διαχειριστικής περιόδου 1998 δεν δεσμεύει μεν το ποινικό δικαστήριο, πλην όμως ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, αφού λόγω αυτής προκαλούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς τον δόλο του κατηγορουμένου και ως προς την ύπαρξη των αναγκαίων στοιχείων για θεμελίωση και την απόδειξη του εγκλήματος της φοροδιαφυγής.

Δείτε περισσότερα εδώ.