25 Μαΐου 2020
Αρθρογραφία Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Δημήτρης Τζουγανάτος

Κοινοί μέτοχοι σε εταιρίες της ίδιας σχετικής αγοράς και ενωσιακό δίκαιο του ανταγωνισμού

Σύμφωνα με πρόσφατες οικονομικές μελέτες σε επιχειρηματικούς κλάδους υψηλής συγκέντρωσης των ΗΠΑ, η συμμετοχή κοινών επενδυτών, κυρίως θεσμικών, στο κεφάλαιο εταιριών που δραστηριοποιούνται στην ίδια σχετική αγορά, έχει ως συνέπεια τη χαλάρωση του μεταξύ τους ανταγωνισμού. Στην παρούσα μελέτη διατυπώνεται η άποψη ότι ο έλεγχος κοινών συμμετοχών δεν είναι εύλογο να εξαρτάται από την ομόφωνη αποδοχή των πορισμάτων των οικονομικών μελετών επί των συνεπειών των κοινών συμμετοχών στον ανταγωνισμό, γιατί αυτό θα ισοδυναμούσε με άρνηση οποιασδήποτε παρέμβασης. Δεδομένου ότι το ισχύον ενωσιακό δίκαιο δεν παρέχει ικανοποιητικές λύσεις, προτείνονται προς συζήτηση μέτρα που προστατεύουν τον ανταγωνισμό χωρίς να θίγουν ουσιωδώς την ελευθερία επενδυτικών επιλογών.

22 Μαΐου 2020
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Γρηγόριος Πεπόνης

Σκέψεις και προβληματισμοί σχετικά με την διάταξη του άρθρου 85 παρ. 2 του νέου Ποινικού Κώδικα

Με την διάταξη του άρθρου 85 παρ. 2 του νέου Ποινικού Κώδικα θεσμοθετείται ευθέως, ως νέα ελαφρυντική περίσταση του άρθρου 84 του νέου Ποινικού Κώδικα (ή ως ειδική ελαφρυντική περίσταση συνεπαγομένη μείωση της ποινής κατά το μέτρο του άρθρου 83 αυτού), η κατά την προδικασία ομολογία της ενοχής του κατηγορουμένου, η οποία συμβάλλει στην έγκαιρη απονομή της δικαιοσύνης. Σε κάθε περίπτωση με την διάταξη του άρθρου 85 παρ. 2 του νέου ΠΚ ο νομοθέτης, όταν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, ενδεικνύει την υπαγωγή και της εν λόγω ομολογίας στις ελαφρυντικές περιστάσεις του άρθρου 84, οι οποίες ούτως ή άλλως προσδιορίζονται ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς υπ’ αυτού. Στην ομολογία ενοχής του κατηγορουμένου που συμβάλλει στην έγκαιρη απονομή της δικαιοσύνης και συνιστά ελαφρυντική περίσταση συγκαταλέγεται, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, η επ’ ακροατηρίω όμοια ομολογία ενοχής, πέραν της ομολογίας κατά την προδικασία, εφόσον ο νομοθέτης εκφράσθηκε στενότερον σε σχέση με την βούλησή του κατά την θέσπιση της διάταξης του άρθρου 85 παρ. 2 του νέου ΠΚ.

18 Μαΐου 2020
Αρθρογραφία Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Γεώργιος Α. Γεωργιάδης

Το δικαίωμα άρνησης της μητέρας να συνασκεί τη γονική μέριμνα ο πατέρας που αντιδίκησε κατά την αναγνώριση

Συμβολή στην ερμηνεία της ΑΚ 1515 § 3 εδ. β´

Το «δικαίωμα για βέτο» που παρέχεται με την ΑΚ 1515 § 3 στη μητέρα περιορίζει υπέρμετρα το δικαίωμα οικογενειακής ζωής του πατέρα, χωρίς τούτο να είναι αναγκαίο ούτε για την προστασία του αντίστοιχου δικαιώματος της μητέρας ούτε για λόγους προστασίας του παιδιού. Δικαιοπολιτικά ο συγγραφέας θεωρεί αναγκαία την τροποποίηση της διάταξης, ώστε στις περιπτώσεις δικαστικής αναγνώρισης με αντιδικία του πατέρα να παρέχεται η δυνατότητα στο δικαστήριο να αποφασίζει τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας και από τον πατέρα, εφόσον τούτο επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου. Μέχρι να επέλθει αυτή η νομοθετική τροποποίηση, ο συγγραφέας προτείνει de lege lata τρόπους προστασίας του δικαιώματος του πατέρα από την «αρνησικυρία» της μητέρας.