21 Ιουνίου 2018
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

ΣυμβΕφΑθ 2429/2017

Εισαγγελική πρόταση Γ. Μπρη

Ο καθ’ ου η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, η οποία επιβάλλεται από εισαγγελέα στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης για τα προβλεπόμενα στο άρ. 17Α παρ. 3 του Ν. 2523/1997 αδικήματα, ή ο τρίτος μπορούν να προσφύγουν και να ζητήσουν την άρση της διάταξης με αίτησή τους είτε προς το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, εάν η διάταξη έχει εκδοθεί από τον Οικονομικό Εισαγγελέα ή τον Αναπληρωτή του, είτε προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών, εάν η διάταξη έχει εκδοθεί από εισαγγελικό λειτουργό που συνεπικουρεί τον Οικονομικό Εισαγγελέα. Αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών η κρινόμενη αίτηση της καθ’ ης η δέσμευση, καθόσον για λόγους οικονομίας της δίκης πρέπει όλα τα κεφάλαιά της να εξετασθούν από αυτό, καίτοι ορισμένα υπάγονται στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, δεδομένου ότι είναι κατά βαθμόν ανώτερο δικαστήριο.