9 Νοεμβρίου 2022
Αρθρογραφία Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Φώτιος Καρατζένης

Η lex commissoria στις συμφωνίες παροχής εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας

Ο ν. 3301/2004 εισάγει εξαίρεση στην απαγόρευση της lex commissoria που αποτυπώνεται στο άρθρο 1239 εδ. 1 ΑΚ. Το άρθρο 4 του νόμου προβλέπει επιπλέον ότι η κτήση της χρηματοοικονομικής ασφάλειας από τον ασφαλειολήπτη είναι δυνατή μόνον εφόσον οι συμβαλλόμενοι έχουν συμφωνήσει για τον τρόπο αποτίμησης των χρηματοπιστωτικών μέσων ή των απαιτήσεων. Σε περίπτωση απουσίας συμφωνίας για τον τρόπο αποτίμησης, ο καταπιστευτέος όρος ως όρος μεν της σύμβασης εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας θα είναι άκυρος, ως σύμβαση δε ενοχική ή/και εμπράγματη μεταβίβασης της χρηματοοικονομικής ασφάλειας θα είναι ανυπόστατη ή άκυρη αντιστοίχως. Αν η συμφωνία για τον τρόπο αποτίμησης είναι ελλιπής, θα εφαρμοσθούν (κατά περίπτωση) οι κανόνες του Αστικού Κώδικα που αφορούν στην ύπαρξη συμφωνίας (άρθρα 195 και 196 ΑΚ) και το αντικείμενο της παροχής (άρθρα 371-373, 379 ΑΚ).

11 Ιουλίου 2022
Αρθρογραφία Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Δημήτρης Σπυράκος / Κωνσταντίνος Γκουντής-Μπόσδας

Έλεγχος του κύρους των όρων αναπροσαρμογής τιμήματος στις καταναλωτικές συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

Οι ρήτρες αναπροσαρμογής της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας υπάγονται τόσο σε έλεγχο διαφάνειας όσο και σε έλεγχο ουσιαστικού περιεχομένου. Ο εξεταζόμενος όρος μεταβολής του τιμήματος η/ε δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις διαφάνειας. Δεν διασφαλίζει την αμφίδρομη λειτουργία της ρήτρας, ενώ καλλιεργεί σύγχυση ως προς τον πραγματικό χαρακτήρα του μηχανισμού προσδιορισμού της τιμής. Το κόστος αποσυνδέεται από τη βασική χρέωση, στην οποία εστιάζει την προσοχή του ο καταναλωτής, και μεταφέρεται στη ρήτρα αναπροσαρμογής, την οποία όμως ο καταναλωτής αδυνατεί, λόγω της πολυπλοκότητάς της, να κατανοήσει.

14 Μαρτίου 2022
Αρθρογραφία Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Γεώργιος Μεντής

Η πρόσφατη νομολογία του ΔΕΕ και η εξέλιξη των –ατομικών και συλλογικών– δικών ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Σκέψεις με αφορμή τις αποφάσεις του ΔΕΕ της 10.6.2021 (“BΝP Paribas’’) και 21.12.2021 (“Τράπεζα Πειραιώς”)

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις σε επίπεδο ενωσιακού δικαίου αναφορικά με το ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο. Για τον σκοπό αυτόν, η μελέτη εστιάζει στις αποφάσεις του ΔΕΕ της 10.6.2021 (‘’BΝP Paribas’’) και 21.12.2021 (‘’Τράπεζα Πειραιώς’’). Μέσα από αυτές τις αποφάσεις –και κυρίως την πρώτη– φωτίζεται η βασική θέση του συγγραφέα περί της καταχρηστικότητας των συμβατικών όρων, με τους οποίους αναλαμβάνεται δανειακή υποχρέωση σε ελβετικά φράγκα (από την αρχή ή κατόπιν μετατροπής από ευρώ σε ελβετικό φράγκο).