8 Ιανουαρίου 2021
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Ηλίας Δαγκλής

Αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος και η Ποινική Ευθύνη των Υπουργών

Μια αναγκαία αλλά άτολμη νομοθετική πρωτοβουλία

Στη μελέτη εξετάζονται τα ζητήματα που συνδέονται με την αναμόρφωση των διατάξεων του άρθρου 86 του Συντάγματος που καθιερώνουν τον θεσμό της ποινικής ευθύνης των υπουργών και των υφυπουργών της Κυβέρνησης μετά την τέταρτη κατά σειρά αναθεώρηση του καταστατικού χάρτη της Χώρας με το Ψήφισμα της 25ης Νοεμβρίου 2019. Γίνεται δεκτό ότι η προσφάτως αναληφθείσα αναθεωρητική πρωτοβουλία κινήθηκε σαφώς προς την ορθή κατεύθυνση της αποκάθαρσης του υπουργικού δικαίου από ξένα δικονομικά στοιχεία, ενώ επισημαίνεται ότι η ως άνω αναθεωρητική πρωτοβουλία παρέλειψε να αντιμετωπίσει μια σειρά άλλων ερμηνευτικών προβλημάτων που προκαλεί η απόπειρα συστηματικής αξιολόγησης των ειδικότερων ρυθμίσεων του νόμου περί ευθύνης υπουργών.

23 Δεκεμβρίου 2020
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

ΣυμβΠλημΠειρ 655/2020

Η αρχή της αναλογικότητας καταλαμβάνει και την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας κατά την διάρκεια της ειδικής έννομης σχέσης της εκτέλεσης της ποινής, τα δε λαμβανόμενα μέτρα κατά την ενάσκηση αυτής πρέπει να είναι πρόσφορα, αναγκαία και αναλογικά εν στενή εννοία, προκειμένου να μην παραβιάζεται η σύμφωνη με την αρχή αυτή ανεκτή αναλογία μεταξύ έννομης συνέπειας και πραγματικού, και να μην υπερβαίνουν τα ακραία όρια της διακριτικής ευχέρειας, ο έλεγχος επί των οποίων δεν υπάγεται στην αρχή της αναλογικότητας. Γίνεται δεκτή η προσφυγή, εξαφανίζεται η καθ' ης απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου Καταστήματος Κράτησης και επιβάλλεται η πειθαρχική κύρωση των 30 βαθμών ποινής ως σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητος. Αντίθετη εισαγγελική πρόταση.