23 Δεκεμβρίου 2020
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

ΣυμβΠλημΠειρ 655/2020

Η αρχή της αναλογικότητας καταλαμβάνει και την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας κατά την διάρκεια της ειδικής έννομης σχέσης της εκτέλεσης της ποινής, τα δε λαμβανόμενα μέτρα κατά την ενάσκηση αυτής πρέπει να είναι πρόσφορα, αναγκαία και αναλογικά εν στενή εννοία, προκειμένου να μην παραβιάζεται η σύμφωνη με την αρχή αυτή ανεκτή αναλογία μεταξύ έννομης συνέπειας και πραγματικού, και να μην υπερβαίνουν τα ακραία όρια της διακριτικής ευχέρειας, ο έλεγχος επί των οποίων δεν υπάγεται στην αρχή της αναλογικότητας. Γίνεται δεκτή η προσφυγή, εξαφανίζεται η καθ' ης απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου Καταστήματος Κράτησης και επιβάλλεται η πειθαρχική κύρωση των 30 βαθμών ποινής ως σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητος. Αντίθετη εισαγγελική πρόταση.