1 Φεβρουαρίου 2019
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

ΑΠ 322/2018

Αναιρείται εν μέρει ως προς την επιβληθείσα ποινή η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση λόγω εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής του άρ. 83 ΠΚ, διότι στην περίπτωση της πράξης για την οποία καταδικάσθηκαν οι κατηγορούμενοι, ήτοι της κατοχής από κοινού και με πρόθεση εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών που οι ίδιοι είχαν κατασκευάσει με σκοπό να τους χρησιμοποιήσουν για να προξενήσουν κοινό κίνδυνο σε ξένα πράγματα και κίνδυνο σε άνθρωπο (άρ. 272 παρ. 1 ΠΚ), η οποία τιμωρείται με πρόσκαιρη κάθειρξη (5 έως 20 ετών), το ελάχιστο όριο, στην περίπτωση της αναγνώρισης ελαφρυντικών περιστάσεων και άλλου λόγου μείωσης της ποινής, όπως συνέβη στην συγκεκριμένη περίπτωση, είναι τα δύο έτη και όχι το ένα έτος, όπως εσφαλμένα δέχθηκε κατά πλειοψηφία το δικαστήριο της ουσίας.