6 Σεπτεμβρίου 2019
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Τόνια Τζαννετάκη

Το Σωφρονιστικό Σύστημα και το νέο Σύστημα Ποινών του ΠΚ: η προσπάθεια για την επίτευξη μιας υγιούς σχέσης

Η μελέτη εστιάζει στην παθολογία της σχέσης του Σωφρονιστικού Συστήματος (ΣΣ) με το προϊσχύσαν Σύστημα Ποινών (ΣΠ) και εξετάζει το κατά πόσον οι αλλαγές που επιφέρει στο ΣΠ ο νέος Π.Κ. μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της μεταξύ των δύο συστημάτων σχέσης. Aναλύονται περαιτέρω τα παθολογικά χαρακτηριστικά καθενός από τα δύο συστήματα και αναζητούνται τα εγγύτερα αίτια των εν λόγω χαρακτηριστικών στις κατά την τελευταία τριακονταετία επιλογές των αρμόδιων γι’ αυτά φορέων. Μεγάλο τμήμα της μελέτης αφιερώνεται στην ανάλυση και αξιολόγηση βασικών ρυθμίσεων του νέου ΣΠ στη βάση μιας σειράς ουσιαστικών προαπαιτούμενων που αυτή θέτει.

22 Ιουλίου 2019
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

ΣυμβΠλημΚαβ 64/2019

Παραπέμπεται για απάτη τελεσθείσα κατ’ εξακολούθησιν και κατ’ επάγγελμα με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 30.000 ευρώ η κατηγορουμένη, η οποία με την προσκόμιση πλαστού πτυχίου γυμνασίου παραπλάνησε τα αρμόδια όργανα του Ν.Π.Δ.Δ. και πέτυχε την πρόσληψή της στο Δημόσιο, στην συνέχεια κατά την εκάστοτε καταβολή του μηνιαίου μισθού της αποσιωπούσε αθέμιτα ότι δεν διαθέτει απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου, εκμεταλλευόμενη έτσι την υφιστάμενη αρχική πλάνη του παθόντος Ν.Π.Δ.Δ., παρά το γεγονός ότι είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση προς ενέργεια, προκάλεσε δε με αυτόν τον τρόπο νέα πλάνη στο Ν.Π.Δ.Δ. συνιστάμενη στο ότι εξακολουθούσε να είναι δικαιούχος των επιζήμιων περιουσιακών διαθέσεων στις οποίες προέβαινε το τελευταίο.