23 Δεκεμβρίου 2020
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

ΣυμβΠλημΠειρ 655/2020

Η αρχή της αναλογικότητας καταλαμβάνει και την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας κατά την διάρκεια της ειδικής έννομης σχέσης της εκτέλεσης της ποινής, τα δε λαμβανόμενα μέτρα κατά την ενάσκηση αυτής πρέπει να είναι πρόσφορα, αναγκαία και αναλογικά εν στενή εννοία, προκειμένου να μην παραβιάζεται η σύμφωνη με την αρχή αυτή ανεκτή αναλογία μεταξύ έννομης συνέπειας και πραγματικού, και να μην υπερβαίνουν τα ακραία όρια της διακριτικής ευχέρειας, ο έλεγχος επί των οποίων δεν υπάγεται στην αρχή της αναλογικότητας. Γίνεται δεκτή η προσφυγή, εξαφανίζεται η καθ' ης απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου Καταστήματος Κράτησης και επιβάλλεται η πειθαρχική κύρωση των 30 βαθμών ποινής ως σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητος. Αντίθετη εισαγγελική πρόταση.

18 Δεκεμβρίου 2020
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Αριστομένης Τζαννετής

Ζητήματα της κατ' έγκληση δίωξης των περιουσιακών εγκλημάτων

Στη μελέτη εκφράζονται γενικότεροι δικαιοκρατικής φύσεως προβληματισμοί για την κατ’ έγκληση δίωξη των περιουσιακών εγκλημάτων και καταγράφονται ζητήματα που έχουν ανακύψει στην πράξη σχετικά με τους φορείς του δικαιώματος υποβολής της έγκλησης ή της κατ’ άρθρο 464 ΠΚ δήλωσης συνέχισης της ποινικής διαδικασίας σε περιουσιακά εγκλήματα που στρέφονται κατά νομικών προσώπων, όπως σε περιπτώσεις τέλεσης του εγκλήματος από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, οιονεί καθολικής διαδοχής και αλλοδαπών νομικών προσώπων. Ακολουθεί η αντίκρουση των λόγων που προβάλλονται υπέρ της αντισυνταγματικότητας του άρθρου 12 παρ. 3 Ν. 4637/2019, με έμφαση στην παραβίαση του άρθρου 4 Συντ. και προβάλλεται η θέση ότι η εφαρμογή της αρχής της ισότητας στο ποινικό δίκαιο μέσω της αμφισβήτησης των αξιολογήσεων του νομοθέτη οδηγεί σε παραβίαση της αρχής n.c.n.p.s.l. και δημιουργεί κίνδυνο σύγχυσης των εξουσιών.