22 Μαΐου 2020
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Γρηγόριος Πεπόνης

Σκέψεις και προβληματισμοί σχετικά με την διάταξη του άρθρου 85 παρ. 2 του νέου Ποινικού Κώδικα

Με την διάταξη του άρθρου 85 παρ. 2 του νέου Ποινικού Κώδικα θεσμοθετείται ευθέως, ως νέα ελαφρυντική περίσταση του άρθρου 84 του νέου Ποινικού Κώδικα (ή ως ειδική ελαφρυντική περίσταση συνεπαγομένη μείωση της ποινής κατά το μέτρο του άρθρου 83 αυτού), η κατά την προδικασία ομολογία της ενοχής του κατηγορουμένου, η οποία συμβάλλει στην έγκαιρη απονομή της δικαιοσύνης. Σε κάθε περίπτωση με την διάταξη του άρθρου 85 παρ. 2 του νέου ΠΚ ο νομοθέτης, όταν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, ενδεικνύει την υπαγωγή και της εν λόγω ομολογίας στις ελαφρυντικές περιστάσεις του άρθρου 84, οι οποίες ούτως ή άλλως προσδιορίζονται ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς υπ’ αυτού. Στην ομολογία ενοχής του κατηγορουμένου που συμβάλλει στην έγκαιρη απονομή της δικαιοσύνης και συνιστά ελαφρυντική περίσταση συγκαταλέγεται, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, η επ’ ακροατηρίω όμοια ομολογία ενοχής, πέραν της ομολογίας κατά την προδικασία, εφόσον ο νομοθέτης εκφράσθηκε στενότερον σε σχέση με την βούλησή του κατά την θέσπιση της διάταξης του άρθρου 85 παρ. 2 του νέου ΠΚ.

11 Μαΐου 2020
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Ulfrid Neumann

Η ιατρική υποβοήθηση της αυτοπροαίρετης αυτοκτονίας

Σχολιασμός της από 3.7.2019 απόφασης του Ε΄ Τμήματος του γερμανικού Ακυρωτικού

Στην παρούσα μελέτη ο συγγραφέας αναλύει την απόφαση που εξέδωσε το Ε΄ Τμήμα του γερμανικού Ακυρωτικού σχετικά με το ζήτημα της ποινικής ευθύνης του ιατρού ο οποίος παραλείπει να καλέσει τις πρώτες βοήθειες μετά την υλοποίηση της αυτοκτονικής απόφασης δύο ηλικιωμένων γυναικών με πολλά προβλήματα υγείας. Κεντρικό άξονα των εκτιθέμενων σκέψεων αποτελεί η θέση του εν λόγω Τμήματος ότι, ενόψει της αυξημένης βαρύτητας που έχει για τον κάθε πολίτη το δικαίωμα στον αυτοκαθορισμό, ακόμη κι όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την ζωή του, ένας ιατρός που τελεί εν γνώσει των συγκεκριμένων περιστάσεων δεν μπορεί να υποχρεώνεται μέσω του Ποινικού Δικαίου να ενεργήσει ενάντια στην θέληση του αυτόχειρα.

4 Μαΐου 2020
Ποινικά Χρονικά
Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι

Βασικές αρχές του κράτους δικαίου, ο νέος Ποινικός Κώδικας και οι τροποποιήσεις του

Η μελέτη επιχειρεί να αξιολογήσει το νέο Ποινικό Κώδικα και τις τροποποιήσεις του με βάση τη συμφωνία τους προς τις αρχές του κράτους δικαίου. Σε ένα συστηματικά δομημένο πλαίσιο επιλεγμένων βασικών διατάξεων αναδεικνύονται τόσο ρυθμίσεις του νέου Κώδικα οι οποίες αποτελούν εκφάνσεις στήριξης του κράτους δικαίου, όσο όμως και τέτοιες που δημιουργούν προβλήματα σεβασμού των δικαιοκρατικών αρχών. Στη βάση της ανάλυσης αυτής, και προτάσσοντας τη μεγάλη σημασία των θετικών τομών που έκανε ο νέος Ποινικών Κώδικας, η μελέτη επιχειρηματολογεί για την παραπέρα στήριξη της πραγμάτωσης του κράτους δικαίου και με όσα θα άξιζε ακόμη να βελτιωθούν.