20 Οκτωβρίου 2021
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Γρηγόριος Πεπόνης

De lege ferenda προσέγγιση της τελικής διατάξεως του άρθρου 14 παράγραφοι 2 περ. στ’ και 3 του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Στην μελέτη γίνεται δεκτή η θέση ότι στους λόγους αποκλεισμού των δικαστικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 2 περ. στ’ και 3 του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας έδει τελικώς να παραμείνει και ο Εισαγγελέας. Η εν τέλει απάλειψη αυτού, που επήλθε με τον νόμο 4637/2019, κρίνεται εσφαλμένη, καθώς ο αποκλεισμός στην περίπτωση του άρθρου 14 παρ. 2 περ. στ’ πρέπει να είναι απόλυτος και άνευ όρων και αιρέσεων, όπως άλλωστε είναι και στα άρθρα 14 παρ. 3 και 522 του ίδιου Κώδικα. Υιοθετείται επομένως η άποψη ότι ο μη αποκλεισμός και του Εισαγγελέως στις ως άνω περιπτώσεις, όπως και ο μη απόλυτος, αλλά υπό όρους και αιρέσεις αποκλεισμός, παραβιάζει το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ. Υποστηρίζεται, τέλος, ότι είναι επιβεβλημένη de lege ferenda η τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 14 παρ. 2 περ. στ’, 3 και 522 του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

8 Οκτωβρίου 2021
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

Άρειος Πάγος 451/2020 (Συμβ. – Ποιν.)

Διατάσσεται η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης του εκκαλούντος-εκζητουμένου, υπό την προϋπόθεση ότι ο τελευταίος, μετά από ακρόασή του και εφόσον καταδικασθεί από γερμανικό δικαστήριο, θα διαμεταχθεί στην Ελλάδα για να εκτίσει όποια ποινή ή μέτρο ασφαλείας θα απαγγελθεί εις βάρος του, αφού απεδείχθη ότι είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας επί είκοσι εννέα έτη. Απορρίπτεται ως αβάσιμο το αίτημα του εκζητουμένου για αναβολή της παράδοσής του στις γερμανικές αρχές, λόγω ύπαρξης ανεκτέλεστης εις βάρος του καταδικαστικής αποφάσεως ελληνικού δικαστηρίου για παράβαση του νόμου περί επιταγών, διότι η ποινική απαξία της ανωτέρω πλημμεληματικού χαρακτήρα πράξης είναι σαφώς κατώτερη αυτής των κακουργηματικού χαρακτήρα πράξεων που του αποδίδονται με το ένδικο ένταλμα.