12 Ιουλίου 2023
Αρθρογραφία Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Φίλιππος Λάμπου

Η ανακοπή του άρθρου 936 ΚΠολΔ υπό το πρίσμα της προστασίας των εμπράγματων δικαιωμάτων μετά τον ν. 4842/2021

Αντικείμενο της μελέτης είναι η προστασία με την ανακοπή του άρθρου 936 ΚΠολΔ εμπράγματων δικαιωμάτων τρίτου προσώπου, τα οποία προσβάλλονται στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, παρότι το πρόσωπο αυτό δεν είναι υποκείμενο της εκτελεστικής διαδικασίας. Εξετάζεται, επίσης, η δυνατότητα προσωρινής δικαστικής προστασίας του τρίτου με την άσκηση αίτησης για αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και η προστασία του τρίτου στο πλαίσιο της διαδικασίας διοικητικής εκτέλεσης με το αντίστοιχο ένδικο βοήθημα της ανακοπής του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων (ν.δ. 356/1974 και ήδη ν. 4978/2022).