7 Σεπτεμβρίου 2020
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Ιωάννης Γιαννίδης

Απιστία. Δήλωση συνέχισης της διαδικασίας. Αναδρομική εφαρμογή ουσιαστικών και δικονομικών κανόνων.

Με την παρούσα γνωμοδότηση απαντώνται τα ακόλουθα ερωτήματα: α) Η προβλεπόμενη στην διάταξη του άρθρ. 6 παρ. 2 του Ν. 4637/2019 τετράμηνη προθεσμία υποβολής δήλωσης συνέχισης προόδου εκκρεμών ποινικών διαδικασιών υπόκειτο στην αναστολή των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τις διαδικαστικές πράξεις και άλλες ενέργειες ενώπιον δικαστηρίων και εισαγγελιών που προέβλεπαν οι εκδοθείσες από 12.3.2020, 15.3.2020, 27.3.2020 και 10.4.2020 ΚΥΑ; β) Η διάταξη του άρθρ. 46 της από 13.4.2020 ΠΝΠ έχει αναδρομική ισχύ από την έκδοση της πρώτης ΚΥΑ και αναιρεί παντελώς την αναστολή της προθεσμίας για την υποβολή δηλώσεων συνέχισης εκκρεμών ποινικών διαδικασιών ή η ισχύς της εκκινεί το πρώτον από τη δημοσίευση της εν λόγω ΠΝΠ στο ΦΕΚ Α’ 84 της 13.4.2020; Εάν ισχύει το δεύτερο, πότε λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης συνέχισης προόδου ποινικών διαδικασιών του άρθρ. 6 παρ. 2 του Ν. 4637/2019;

27 Ιουλίου 2020
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Κωνσταντίνος Κουτσογεώργος

Συμμετοχή σε ποινική δίκη προς υποστήριξη της κατηγορίας όταν έχει παραγραφεί η αστική αξίωση για την ικανοποίηση της οποίας υπόχρεος δεν είναι ο κατηγορούμενος

Στη μελέτη εξετάζεται το ειδικότερο ζήτημα της υποβολής δήλωσης συμμετοχής στην ποινική δίκη στην περίπτωση κατά την οποία πριν από την υποβολή αυτής έχει παραγραφεί η αστική αξίωση καταβολής αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης για την ικανοποίηση της οποίας υπόχρεος δεν είναι ο κατηγορούμενος αλλά άλλο πρόσωπο. Ελέγχονται τα ακραία όρια της νομιμοποιητικής λειτουργίας την οποία αναπτύσσει στην περίπτωση αυτή η επιβαλλόμενη από το άρθρο 63 ΚΠΔ σύνδεση της ως άνω δήλωσης με την αστική αξίωση έναντι του τρίτου. Προτείνεται δε η ερμηνεία των εφαρμοστέων σχετικώς διατάξεων κατά τρόπο, ώστε η παραγραφή της αστικής αξίωσης στην ειδικότερη αυτή περίπτωση να μην ασκεί επίδραση στην νομιμοποίηση σε υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην ποινική δίκη, για να παραμείνει κυρίαρχος και να ενισχυθεί ο ποινικός χαρακτήρας αυτής.

24 Ιουλίου 2020
Αρθρογραφία Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Καλλιρρόη Παντελίδου

Η σχέση της ανάθεσης και της αφαίρεσης της γονικής μέριμνας

Στην μελέτη εξετάζεται η σχέση της ανάθεσης και της αφαίρεσης της γονικής μέριμνας, διότι θέματα κακής ασκήσεως της γονικής μέριμνας μπορούν να προκύψουν και στο πλαίσιο ρύθμισης της γονικής μέριμνας κατά τη διάσταση των γονέων ή μετά από διαζύγιο. Γενικώς τονίζονται από την συγγραφέα τα κοινά σημεία και οι διαφορές μεταξύ της εκούσιας δικαιοδοσίας και της ειδικής διαδικασίας των άρθρων 592 επ. ΚΠολΔ. Το ζητούμενο και βασικό ενοποιό σημείο των δύο διαδικασιών είναι να εξυπηρετείται το συμφέρον του ανηλίκου. Υπό το πρίσμα αυτό πρέπει, μέσω της ερμηνείας, να γίνεται προσπάθεια ώστε να αμβλύνονται οι διαφορές και κάθε διαδικασία να γίνεται "σοφότερη" και αποτελεσματικότερη βάσει των αρχών που διέπουν την άλλη.

13 Ιουλίου 2020
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Νικόλαος Σαββίδης

Ο αναιρετικός λόγος της «παράνομης απόρριψης της έφεσης ως απαράδεκτης ή ως ανυποστήρικτης» κατά τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (άρθρο 510 παρ. 1 περ. Η΄ ΚΠΔ)

Στη μελέτη παρατίθενται συνοπτικά οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για την παραδεκτή άσκηση της έφεσης και για τη δικονομική παρουσία του εκκαλούντα στο εφετείο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον νέο ΚΠΔ. Εν συνεχεία οριοθετείται ο αναιρετικός έλεγχος της απόφασης με την οποία απορρίπτεται η έφεση ως απαράδεκτη ή ανυποστήρικτη, και παρατίθενται περιπτώσεις στις οποίες θεμελιώνεται ο αναιρετικός λόγος του άρ. 510 παρ. 1 περ. Η΄ του νέου ΚΠΔ. Διατυπώνεται η άποψη ότι η παραβίαση των δικονομικών διατάξεων που οδηγεί σε παράνομη απόρριψη της έφεσης ως απαράδεκτης ή ανυποστήρικτης θεωρήθηκε ιδιαιτέρως βαρύνουσα και ουσιώδης, με αποτέλεσμα να στοιχειοθετεί πλέον αυτοτελή λόγο αναίρεσης. Τέλος, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η επιλογή του νομοθέτη να τυποποιήσει ως αυτοτελή και αυθύπαρκτο δικονομικό λόγο αναίρεσης την παράνομη απόρριψη της έφεσης ως απαράδεκτης ή ανυποστήρικτης κινείται προς την ορθή κατεύθυνση.