24 Ιουλίου 2020
Αρθρογραφία Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Καλλιρρόη Παντελίδου

Η σχέση της ανάθεσης και της αφαίρεσης της γονικής μέριμνας

Στην μελέτη εξετάζεται η σχέση της ανάθεσης και της αφαίρεσης της γονικής μέριμνας, διότι θέματα κακής ασκήσεως της γονικής μέριμνας μπορούν να προκύψουν και στο πλαίσιο ρύθμισης της γονικής μέριμνας κατά τη διάσταση των γονέων ή μετά από διαζύγιο. Γενικώς τονίζονται από την συγγραφέα τα κοινά σημεία και οι διαφορές μεταξύ της εκούσιας δικαιοδοσίας και της ειδικής διαδικασίας των άρθρων 592 επ. ΚΠολΔ. Το ζητούμενο και βασικό ενοποιό σημείο των δύο διαδικασιών είναι να εξυπηρετείται το συμφέρον του ανηλίκου. Υπό το πρίσμα αυτό πρέπει, μέσω της ερμηνείας, να γίνεται προσπάθεια ώστε να αμβλύνονται οι διαφορές και κάθε διαδικασία να γίνεται "σοφότερη" και αποτελεσματικότερη βάσει των αρχών που διέπουν την άλλη.