1 Οκτωβρίου 2021
Αρθρογραφία Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Δέσποινα Κλαβανίδου

Αστική ευθύνη και αυτόνομες μηχανές

Το κεντρικό ερώτημα, γύρω από το οποίο διαρθρώνεται η μελέτη, εντοπίζεται στο κατά πόσο το αστικό δίκαιο, και ειδικότερα το δίκαιο της αστικής ευθύνης, διαθέτει την αναγκαία ευελιξία και επάρκεια προκειμένου να προσφέρει ικανοποιητικές λύσεις στο πεδίο της αποκατάστασης των ζημιών που προκαλούνται από τις αυτόνομες μηχανές. Αρχικά περιγράφονται σε αδρές γραμμές τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αυτόνομων μηχανών ως πηγών κινδύνου και τα ειδικότερα προβλήματα που αυτά συνεπάγονται στη θεμελίωση της ευθύνης. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται συνοπτικά οι πρόσφατες εξελίξεις σε ενωσιακό επίπεδο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των αναδυόμενων ψηφιακών τεχνολογιών στον τομέα της αστικής ευθύνης. Ακολούθως, εντοπίζονται διεξοδικά πιθανοί νόμιμοι λόγοι ευθύνης, τόσο στο πλαίσιο του ισχύοντος δικαίου (lege lata) όσο και σε επίπεδο νέων νομοθετικών πρωτοβουλιών (lege ferenda)

22 Σεπτεμβρίου 2021
Νομολογία Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου

ΜΕφΘράκης 91/2021

Παρατηρήσεις Χρ. Λαμπρόπουλου

Ευθύνη του Επικουρικού Κεφαλαίου προς αποζημίωση ζημιωθέντος από αυτοκινητικό ατύχημα που προκλήθηκε από ανασφάλιστο αυτοκίνητο. Από την καταβολή της αποζημίωσης το Επικουρικό Κεφάλαιο υποκαθίσταται ex lege στην αξίωση του ζημιωθέντος έναντι του ζημιώσαντος ή του ασφαλιστή του. H ως άνω υποκατάσταση δεν αποκλείει νέα δίκη, μεταξύ πλέον του Επικουρικού Κεφαλαίου ως ενάγοντος και του ζημιώσαντος ως εναγομένου, ακόμα και αν η εκ του νόμου μεταβιβαζόμενη αξίωση έχει ήδη σε προγενέστερο χρονικό σημείο διαγνωστεί δικαστικώς σε δίκη μεταξύ του αρχικού δανειστή-ζημιωθέντος (ως ενάγοντος) κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου και του ζημιώσαντος (ως εις ολόκληρον συνοφειλετών-εναγομένων).

17 Σεπτεμβρίου 2021
Αρθρογραφία Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Γεώργιος Λέκκας

Δικαστική αναγνώριση της πατρότητας και διεθνής δημόσια τάξη

Το ΕΔΔΑ έχει κρίνει ότι δεν αναγνωρίζεται από την ΕΣΔΑ δικαίωμα δικαστικής αναγνώρισης της πατρότητας προσώπων που, ενώ γνώριζαν την ταυτότητα του φερόμενου ως βιολογικού πατέρα, άσκησαν την σχετική αγωγή με μεγάλη καθυστέρηση. Οι αξιολογικές σταθμίσεις της ΕΣΔΑ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής έννομης τάξης και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την οριοθέτηση της κατ’ ΑΚ 33 διεθνούς δημόσιας τάξης. Η αναγνώριση με ισχύ δεδικασμένου στην Ελλάδα αλλοδαπής απόφασης, η οποία αντιβαίνει προς τις αξιολογικές σταθμίσεις της ΕΣΔΑ, θα προσέκρουε σε θεμελιώδεις ηθικές, κοινωνικές και δικαιικές αντιλήψεις και θα διατάρασσε τον έννομο ρυθμό που κρατεί στη χώρα μας.