6 Ιουνίου 2023
Αρθρογραφία Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Πιερρίνα Κοριατοπούλου-Αγγέλη

Οι εξαιρέσεις της παράθεσης και της παρωδίας στον ψηφιακό χώρο

Το ειδικό καθεστώς της Οδηγίας 2019/790ΕΚ για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά

Το άρθρο 17 της Οδηγίας 2019/790 θεσπίζει ένα ειδικό καθεστώς ευθύνης για τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμοιρασμού περιεχομένου, υποχρεώνοντάς τους να μεριμνούν για την αδειοδότηση του προστατευόμενου από πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα περιεχομένου που παρουσιάζουν στο κοινό από τις πλατφόρμες τους. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται και η υποχρεωτική ενσωμάτωση των εξαιρέσεων της παράθεσης και παρωδίας στα εθνικά δίκαια, προκειμένου οι χρήστες να αναρτούν νόμιμα στις πλατφόρμες ψηφιακό περιεχόμενο παραγωγής τους με προστατευόμενα έργα/εισφορές (UGC) χωρίς άδεια των δικαιούχων.