28 Ιουλίου 2021
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Θεόδωρος Παπακυριάκου

Το ελληνικό φορολογικό ποινικό δίκαιο υπό το φως των νέων κωδίκων και της νέας νομοθεσίας για την ποινική προστασία των ενωσιακών οικονομικών συμφερόντων και την ρύθμιση του διακλαδικού ne bis in idem (Μέρος 1ο)

Το ελληνικό φορολογικό ποινικό δίκαιο υπέστη τα τελευταία δύο χρόνια σειρά αλλαγών, τόσο μέσω επιμέρους ρυθμίσεων των νέων κωδίκων (ΠΚ, ΚΠΔ), όσο και με διάφορες νομοθετικές παρεμβάσεις, οι οποίες επεδίωκαν, μεταξύ άλλων, αφενός μεν να αναμορφώσουν το σύστημα ποινικής προστασίας των ενωσιακών οικονομικών συμφερόντων (Ν. 4689/2020), αφετέρου δε να ρυθμίσουν τη σχέση μεταξύ φορολογικών διοικητικών ποινών και κλασσικών φορολογικών ποινικών κυρώσεων κατά τρόπο συμβατό με την αρχή ne bis in idem (Ν. 4745 και 4764/2020). Η παρούσα μελέτη παρέχει μια συνοπτική κριτική επισκόπηση των σημαντικότερων από τις ανωτέρω αλλαγές και των νέων δεδομένων που αυτές έχουν δημιουργήσει στο πεδίο της φορολογικής ποινικής καταστολής.

19 Ιουλίου 2021
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Κωνσταντίνος Χατζόπουλος

Η κανονιστική κυριαρχία ως βάση για την θεμελίωση της αυτουργίας του φορέα της ιδιαίτερης ιδιότητας κατά το άρθρο 49 παρ. 1 εδ. β΄ ΠΚ

Στην μελέτη εξετάζεται το πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 49 παρ. 1 εδ. β΄ ΠΚ, αναζητείται δε το κριτήριο με βάση το οποίο μπορεί να θεμελιωθεί η αυτουργία του φορέα της ιδιαίτερης ιδιότητας που προβλέπεται σε αυτήν. Μετά την παράθεση των απόψεων που έχουν υποστηριχθεί στην ελληνική ποινική θεωρία και με βάση τα χαρακτηριστικά των εγκλημάτων καθήκοντος, υποστηρίζεται ότι το άρθρο 49 παρ. 1 εδ. β΄ ΠΚ εφαρμόζεται και όταν ο φορέας της ιδιαίτερης ιδιότητας συμβάλλει στην τέλεση του εγκλήματος με ασήμαντες εκ πρώτης όψεως συμμετοχικές πράξεις. Στην συνέχεια απορρίπτεται η θέση ότι το κριτήριο της παραβίασης του καθήκοντος από τον φορέα της ιδιαίτερης ιδιότητας μπορεί να τεθεί ως αποκλειστική βάση για την θεμελίωση της αυτουργίας του κατά το άρθρο 49 παρ. 1 εδ. β΄ ΠΚ. Υποστηρίζεται, τέλος, ότι για την θεμελίωση της αυτουργίας του κατά την διάταξη αυτή το κριτήριο της παραβίασης του καθήκοντος θα πρέπει να συνδυασθεί με εκείνο της κυριαρχίας επί του εγκληματικού συμβάντος.