25 Οκτωβρίου 2023
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Θεοχάρης Δαλακούρας

Δογματική θεμελίωση και συστηματική ένταξη των εναλλακτικών διαδικασιών στην ελληνική ποινική δίκη. Οι στρατηγικές επιλογές του Έλληνα νομοθέτη στον νέο ΚΠΔ

Με αφετηρία συγκεκριμένες εισαγωγικές σκέψεις για τη διεθνή αναφορά των εναλλακτικών διαδικασιών αναπτύσσεται το ζήτημα της ενδοσυστηματικής νομιμοποίησης των διαδικασιών αυτών με την αναφορά στις ειδικότερες αρχές που προωθούν ή αντιτίθενται ή οριοθετούν τη θέση τους στο δικονομικό μας σύστημα. Εν συνεχεία, αναπτύσσονται σκέψεις για τη δογματική θεμελίωση, την εννοιολογική οριοθέτηση και τις διακρίσεις των εναλλακτικών διαδικασιών, ενώ καταληκτικά καταγράφονται διαλεκτικά τόσο οι αρχικές στρατηγικές επιλογές του νομοθέτη και η λειτουργικότητα των επιμέρους ρυθμίσεων, όσο και οι παρατηρηθείσες θεσμικού χαρακτήρα δυσαρμονίες και εν τέλει οι ευκταίες για τον συγγραφέα προτάσεις βελτίωσης των θεσμών.