8 Νοεμβρίου 2021
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης

Ο νέος Ποινικός Κώδικας – Δύο χρόνια μετά

Στη μελέτη εξετάζεται σειρά ζητημάτων που προσπάθησε να επιλύσει με τις ρυθμίσεις του ο νέος Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019), τα οποία όμως συνεχίζουν να απασχολούν την θεωρία και την νομολογία. Τα ζητήματα αυτά έχουν να κάνουν τόσο με βασικές δογματικές επιλογές του νομοθέτη του νέου Ποινικού Κώδικα (όπως η εισαγωγή ειδικής διάταξης για την αδυναμία αποφυγής του αδίκου [άρθρο 33], η κατάργηση της απρόσφορης απόπειρας ή η αναμόρφωση του ορισμού της αρχής εκτελέσεως στην απόπειρα [άρθρο 42 παρ. 1]) όσο και με εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις στο δίκαιο της ποινής σχετικά με την επιμέτρησή της, τους λόγους μείωσης αυτής και τους τρόπους εκτέλεσής της. Τέλος, γίνεται αναφορά και σε ορισμένες χαρακτηριστικές παρεμβάσεις στο Ειδικό Μέρος.

27 Οκτωβρίου 2021
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Θεόδωρος Παπακυριάκου

Το ελληνικό φορολογικό ποινικό δίκαιο υπό το φως των νέων κωδίκων και της νέας νομοθεσίας για την ποινική προστασία των ενωσιακών οικονομικών συμφερόντων και την ρύθμιση του διακλαδικού ne bis in idem (Μέρος 2ο)

Σε συνέχεια του πρώτου μέρους της μελέτης, στο δεύτερο μέρος της παρουσιάζονται και αξιολογούνται οι αλλαγές που επέφεραν στον ΚΦΔ και στον ΕΤΚ οι νόμοι 4745 και 4764/2020, με τους οποίους ο Έλληνας νομοθέτης επιχείρησε καταρχήν να εναρμονίσει το ελληνικό φορολογικό κυρωτικό σύστημα με τις επιταγές που απορρέουν από το ά. 4 παρ. 1 του 7ου ΠΠ ΕΣΔΑ και το ά. 50 ΧΘΔ της ΕΕ, όπως αυτά ερμηνεύονται από το ΕΔΔΑ και το ΔΕΕ αντίστοιχα, δημιουργώντας, ωστόσο, τελικά, δυσχερή ερμηνευτικά προβλήματα, ιδίως σε επίπεδο διαχρονικού δικαίου, σε ό,τι αφορά το καθεστώς παραγραφής και τις προϋποθέσεις δίωξης των αδικημάτων του ΚΦΔ.