6 Ιουλίου 2020
Αρθρογραφία Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Τιμολέων Κοσμίδης

Το νομικό ελάττωμα στην πώληση κατά την Οδηγία 2019/771: έννοια, νομική φύση, συστηματική ένταξη και ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη

Με την Οδηγία 2019/771 καθιερώνεται για πρώτη φορά στο δευτερογενές ενωσιακό δίκαιο των (καταναλωτικών) συμβάσεων η ύπαρξη νομικού ελαττώματος ως λόγος μη συμμόρφωσης του πωληθέντος αγαθού με τις απαιτούμενες προδιαγραφές και κατ’ επέκταση ευθύνης του πωλητή. Πρόκειται για ενδιαφέρουσα ρύθμιση, η οποία με χρονικό ορίζοντα την 1η Ιανουαρίου 2022 πρέπει να τεθεί σε ισχύ σε εθνικό επίπεδο. Με αυτά τα δεδομένα είναι απαραίτητο να εξετασθεί η προβληματική της ενσωμάτωσης της ενωσιακής αυτής ρύθμισης, αφού προηγουμένως αναλυθεί η έννοια του νομικού ελαττώματος, προσδιοριστεί η νομική του φύση και ενταχθεί στο σύστημα του δικαίου των συμβάσεων και ειδικότερα της πώλησης.

3 Ιουλίου 2020
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Χρίστος Μυλωνόπουλος

Ζητήματα απόπειρας κατά το νέο Ποινικό Κώδικα

Στη μελέτη υποστηρίζονται τρεις βασικές θέσεις σχετικά με τη ρύθμιση της απόπειρας στο νέο ποινικό κώδικα: Πρώτον, η άποψη της αιτιολογικής έκθεσης, κατά την οποία το νέο άρθρο 42 ΠΚ στενεύει την έννοια της απόπειρας, αφενός μεν μετατρέπει τη διάταξη σε μετακανόνα, επιχειρώντας να ποδηγετήσει το δικαστή χωρίς να υπάρχει τέτοια ανάγκη, αφετέρου δε συρρικνώνει αντίστοιχα την επιβεβλημένη έννομη προστασία. Δεύτερον, η κατάργηση του αξιοποίνου της απρόσφορης απόπειρας βρίσκεται σε ασυμφωνία με την πλειοψηφία των σχετικών ρυθμίσεων στον ευρωπαϊκό χώρο, προκαλεί δε έλλειμμα ποινικής προστασίας σε περιπτώσεις άξιες ποινικού κολασμού με παράλληλο κίνδυνο διεύρυνσης του αξιοποίνου από το χαρακτηρισμό περιπτώσεων απολύτως απρόσφορης απόπειρας ως σχετικής. Τρίτον, η εισαγωγή του αξιοποίνου της απόπειρας εκ του αποτελέσματος διακρινόμενου εγκλήματος δίδει λύση σύμφωνη με το περί δικαίου αίσθημα και αποφεύγει νομικές ακρότητες του παρελθόντος στις συγκεκριμένες κατηγορίες περιπτώσεων όπου η διάταξη τυγχάνει εφαρμογής.

26 Ιουνίου 2020
Αρθρογραφία Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Αντώνιος Καραμπατζός

Πανδημία (COVID-19): Οι συμβατικές σχέσεις εκ νέου στην προκρούστεια κλίνη του δικαίου της ανάγκης – Ιδίως οι ρήτρες ανωτέρας βίας

Η πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) και τα δραστικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την αναχαίτισή του έχουν σοβαρό αντίκτυπο στις συμβατικές σχέσεις και το διεθνές εμπόριο. Θέτουν δε τις συμβατικές σχέσεις εκ νέου (μετά την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών) στην προκρούστεια κλίνη του δικαίου της ανάγκης. Στο πλαίσιο της μελέτης, εξετάζονται αρχικά οι βασικές επιπτώσεις της πανδημίας στον χώρο του δικαίου των συμβάσεων, με έμφαση στις σχετικές έκτακτες επεμβάσεις του Έλληνα νομοθέτη μέσω των προσφάτως εκδοθεισών ΠΝΠ. Στην συνέχεια, το ενδιαφέρον στρέφεται στην θεμελιώδη έννοια της ανωτέρας βίας και την εν γένει έννομη σημασία της, εξ επόψεως κυρίως του γενικού ενοχικού δικαίου του ΑΚ (άρ. 288, 336 επ., 340 επ., 380, 388, κοκ). Πέραν όμως του ρυθμιστικού πεδίου του ΑΚ, υπάρχει και η έποψη της συναλλακτικής πρακτικής και της ρητής κατανομής κινδύνων από τα ίδια τα συμβαλλόμενα μέρη (βλ. άρ. 361 ΑΚ), ιδίως μέσω των ρητρών ανωτέρας βίας, που βρίσκονται στο επίκεντρο της μελέτης.