26 Νοεμβρίου 2018
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

ΣυμβΕφΑθ 1956/2017

Παραπέμπεται για πλαστογραφία μετά χρήσεως σε βαθμό κακουργήματος και απάτη κατ’ εξακολούθησιν σε βαθμό κακουργήματος, υπό τις επιβαρυντικές περιστάσεις του Ν. 1608/1950, ο κατηγορούμενος, ο οποίος αφενός μεν υπέβαλε, αιτούμενος πρόσληψή του ως υπαλλήλου Φύλαξης Καταστημάτων Κράτησης, νοθευμένο ως την βαθμολογία απολυτήριο λυκείου (ψευδώς «15» αντί του πραγματικού «13 και 7/10»), προκειμένου να παραπλανήσει την αρμόδια προς αξιολόγηση των αιτήσεων Επιτροπή και να επιτύχει την πρόσληψή του στην ως άνω θέση, αφετέρου δε, παρασιωπώντας αθέμιτα, παρά την ιδιαίτερη νομική υποχρέωση επί τη βάσει της καλής πίστης που συνδέει τον δημόσιο υπάλληλο με την Υπηρεσία του, ελάμβανε για μεγάλο χρονικό διάστημα (από 10.10.2005 έως 9.12.2015) μηνιαίους μισθούς, συνολικού ύψους 174.627,17 ευρώ, με αντίστοιχη βλάβη του Δημοσίου, αφού ο διορισμός του ήταν παράνομος.

19 Νοεμβρίου 2018
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Αδάμ Παπαδαμάκης

Η δικανική πεποίθηση και η κοσμοθεωρία του ποινικού δικαστή

Στην μελέτη προσδιορίζεται η σχέση της δικανικής πεποίθησης και της κοσμοθεωρίας του ποινικού δικαστή, επισημαίνεται ο ρόλος της δικανικής πεποίθησης στο πλαίσιο της “ηθικής απόδειξης” και επιχειρείται η καταγραφή της κοινωνικοπολιτικής θέσης και αντίληψης του ποινικού δικαστή. Στην συνέχεια αναπτύσσονται συγκεκριμένες δικαιοδοτικές δράσεις του ποινικού δικαστή, όπως είναι η αποστασιοποίησή του από την καταχρηστική εξουσιαστική επιβολή, το πεδίο αντιμετώπισης της διαφθοράς, η υπέρβαση του “κοινού περί δικαίου αισθήματος”, η ανάγκη αντίθεσης στην πολιτικοποίηση του ποινικού δικαίου, επιχειρείται δε η προσέγγιση του δικονομικού ελέγχου των τυχόν νομικών στρεβλώσεων οι οποίες ενίοτε συνιστούν απόρροια και της κοσμοαντίληψης του ποινικού δικαστή. Τέλος, διατυπώνονται συμπεράσματα από τα οποία προκύπτει, μεταξύ άλλων, ότι ο προσωπικός πολιτισμός του ποινικού δικαστή αποτελεί τον δείκτη συμβατότητας της δικανικής πεποίθησης με την κοσμοθεωρία του.

14 Νοεμβρίου 2018
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

ΤρΕφΑθ 2546/2018

Γίνεται δεκτό το αίτημα ανάγνωσης εγγράφου στο οποίο περιέχεται η απομαγνητοφώνηση των καταγραφεισών από τους κατηγορουμένους ιδιωτικών συνομιλιών τους με τρίτο πρόσωπο, λαμβανομένου υπόψιν ότι οι εν λόγω ιδιωτικές συνομιλίες δεν ανάγονται στην σφαίρα της προσωπικής και ιδιωτικής ζωής του τελευταίου, αλλά πραγματοποιήθηκαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, που υπόκειται σε δημόσιο έλεγχο και κριτική, διότι, ανεξαρτήτως του τρόπου λήψεως των συνομιλιών, το σχετικό έγγραφο αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο που έχουν στην διάθεσή τους οι κατηγορούμενοι, θεωρείται δε ότι θα συμβάλει στην αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας προς όφελός τους, ενώ αντιθέτως η απαγόρευση αξιοποίησής του θα προσέβαλλε το υπερασπιστικό τους δικαίωμα και το απόλυτο αγαθό της ανθρώπινης αξίας τους.