5 Νοεμβρίου 2018
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

ΣυμβΕφΑθ 319/2017

Απορρίπτεται η έφεση του κατηγορουμένου, ο οποίος φέρεται να διέπραξε, ως ασφαλιστικός πράκτορας, κακουργηματική υπεξαίρεση κατ’ εξακολούθησιν (κατ’ άρ. 375 παρ. 2, 98 ΠΚ) εις βάρος της αντισυμβαλλόμενης ασφαλιστικής εταιρείας, ιδιοποιούμενος επί μακρόν ασφάλιστρα συνολικού ποσού 206.483,48 ευρώ που όφειλε να αποδώσει στην εταιρεία, καθόσον στο προσβαλλόμενο παραπεμπτικό βούλευμα αφενός μεν αιτιολογούνται με πληρότητα και σαφήνεια, άνευ απολύτου ακυρότητος, για ποιον λόγο ο κατηγορούμενος θεωρείται εντολοδόχος και διαχειριστής ξένης περιουσίας κατ’ άρ. 375 παρ. 2 ΠΚ και 713 ΑΚ, αφετέρου δε οι ως άνω διατάξεις ερμηνεύονται ορθώς και προσδιορίζεται επιτυχώς η νομική φύση της συμβάσεως μεταξύ του ασφαλιστικού πράκτορα και της ασφαλιστικής επιχείρησης.

30 Οκτωβρίου 2018
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Ιωάννης Μοροζίνης

Η δημοσιοποίηση στα Μ.Μ.Ε. του περιεχομένου της επικοινωνίας μετά την άρση του απορρήτου αυτής υπό το πρίσμα του ουσιαστικού και του δικονομικού ποινικού δικαίου

Η εκτεταμένη δημοσιοποίηση του περιεχομένου της επικοινωνίας που καταγράφηκε κατόπιν άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών στα Μ.Μ.Ε. καταδεικνύει ότι σήμερα έχει ιδιαίτερη σημασία για τους ανύποπτους τρίτους να τηρηθεί η μυστικότητα της ειδικής ανακριτικής πράξης, ιδίως μετά τη διεξαγωγή της. Για την αποτροπή της αθέμιτης αυτής πρακτικής των Μ.Μ.Ε. προτείνεται de lege lata ο συνδυασμός της εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 370Α ΠΚ με την απαγόρευση οποιασδήποτε περαιτέρω αξιοποίησης του υλικού μετά τη δημοσιοποίησή του από τα Μ.Μ.Ε., συναγόμενη από τα άρθρα 19 του Συντάγματος και 177 παρ. 2 ΚΠΔ. Απαραίτητη προς τούτο είναι η ορθή εννοιολογική σύλληψη του στοιχείου του «αθεμίτου» της παρ. 1 του άρθρου 370Α ως έννοιας, προσδιοριζόμενης και περιοριζόμενης ως προς την κανονιστική της εμβέλεια από τον σκοπό της ανάκρισης.