ΑΠ 1048/2019 (Πολ.)

Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης

Σε περίπτωση συνεκδικαζόμενων ανακοπών που στρέφονται κατά της κατάταξης του ίδιου δανειστή υφίσταται αναγκαστική ομοδικία μεταξύ των ανακοπτόντων μόνο καθ’ ο μέτρο οι ανακοπές προσβάλλουν στην ίδια έκταση την καταταγείσα απαίτηση. Επομένως, αν με τη μία ανακοπή προσβάλλεται η κατάταξη της απαίτησης του καθού στο σύνολό της, ενώ με άλλη συνεκδικαζόμενη ανακοπή προσβάλλεται η ίδια μεν απαίτηση, αλλά μόνον κατά ένα μέρος, ο δεύτερος ανακόπτων δεν θα καταταγεί στο αποδεσμευόμενο αλλά μη προσβαλλόμενο με την ανακοπή του τμήμα της απαίτησης, αλλά στο τμήμα αυτό θα καταταγεί αποκλειστικά ο πρώτος ανακόπτων.

Δείτε περισσότερα εδώ.