Ιωάννης Παπαδημόπουλος

Η δογματική ένταξη των smart contracts στο δίκαιο των συμβάσεων

Τα smart contracts αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον τρόπο διενέργειας των σύγχρονων συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήδη σε ορισμένες έννομες τάξεις ψηφίστηκαν διατάξεις που αναφέρονται κυρίως στην εννοιολογική οριοθέτησή τους και τη λειτουργία της σύγχρονης τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού. Τα smart contracts δεν αποτελούν συμβάσεις με τη νομική σημασία του όρου αλλά κωδικοποιημένα πρωτόκολλα ηλεκτρονικού υπολογιστή, τα οποία είναι σε θέση να επαληθεύουν ή να επιβάλουν τη διαπραγμάτευση ή την κατάρτιση και εκτέλεση μιας συναλλαγής με τη χρήση τεχνολογίας blockchain. Στην μελέτη διερευνάται η ιεράρχηση της σχέσης μεταξύ των κανόνων των ψηφιακών κωδίκων των smart contracts και του ιδιωτικού δικαίου, αν και ποιες συμβατικές σχέσεις δημιουργούνται μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών στα smart contracts και αν κατά την κατάρτιση και εκτέλεσή τους τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του παραδοσιακού δικαίου των συμβάσεων.

Δείτε περισσότερα εδώ.