Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Ιούνιος-Ιούλιος 2020

Η online έκδοση του τεύχους Ιουνίου-Ιουλίου 2020 του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Καλλιρρόη Δ. Παντελίδου Η σχέση της ανάθεσης και της αφαίρεσης της γονικής μέριμνας (401)

Γεώργιος Κ. Λέκκας Κατάσταση ανάγκης κατ’ ΑΚ 285 και ΑΚ 286 και ασφαλιστική κάλυψη της ζημίας – Δικαιοηθικές Αξιολογήσεις (405)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Καταδολίευση δανειστών: Η καταδολίευση δανειστών δεν συνιστά αδικοπραξία, ακόμα και όταν στοιχειοθετεί ποινικό αδίκημα. Κατ’ εξαίρεση, όταν συντρέχουν στοιχεία περισσότερα ή βαρύτερα από εκείνα που απαιτούνται για την καταδολίευση δανειστών κατά τον Αστικό Κώδικα (όπως λ.χ. συμπαιγνία μεταξύ οφειλέτη και τρίτου), γεννάται και αξίωση του δανειστή για αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας (ΑΠ 184/2020) (413)

• Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα: Ρύθμιση οφειλών φυσικών προσώπων και προστασία κύριας κατοικίας σύμφωνα με το νέο καθεστώς του Ν. 4605/2019 (ΕιρΑθ 1/2020 με παρατηρήσεις Χρ. Κορώνα) (425)

• Προσβολή του πίνακα κατάταξης: Συνεκδικαζόμενες ανακοπές κατά της κατάταξης του ίδιου δανειστή. Στην περίπτωση αυτή υφίσταται αναγκαστική ομοδικία μόνο καθ’ ο μέτρο οι ανακοπές συμπροσβάλλουν στην ίδια έκταση την καταταγείσα απαίτηση (ΑΠ 1048/2019) (433)

• Ανακοπή τρίτου: Η ανακοπή του άρθρου 936 ΚΠολΔ μπορεί να ασκηθεί και επί άμεσης εκτέλεσης για την απόδοση ακινήτου, και συγκεκριμένα κατά το διάστημα από την επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση έως και την κύρια διαδικασία. Μετά όμως την εγκατάσταση του υπέρ ου η εκτέλεση στο ακίνητο, ο τρίτος κύριος του πλειστηριασθέντος προστατεύεται μόνο με τις αγωγές του κοινού δικαίου (ΑΠ 400/2019) (436)

• Συλλογικό σήμα: Προκειμένου να διαπιστωθεί αν υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης από την χρήση ορισμένου σήματος το δικαστήριο πρέπει ιδίως να λάβει υπόψη του τον βαθμό ομοιότητας των συγκρινόμενων σημάτων αλλά και τον βαθμό ομοιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που εξατομικεύονται από τα εν λόγω σήματα (ΔΕΕ C-766/18 P με παρατηρήσεις Μ. Χατζηπαναγιώτη) (449)

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

• Νικόλαος Κ. Κλαμαρής Ζητήματα νόμω βασίμου, αοριστίας, αυτοτέλειας αναγνωριστικής ανταγωγής περί αναγνωρίσεως του αντενάγοντος ως κληρονόμου επί δήλου πράγματος και θεωρήσεως της ανταγωγής ως αποδοχής εκ μέρους του αντενάγοντος της κληρονομίας-εγκαταστάσεως επί δήλου (464)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Ιωάννης Παπαδημόπουλος Η δογματική ένταξη των smart contracts στο δίκαιο των συμβάσεων (469)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Ιουνίου-Ιουλίου 2020 πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε το τεύχος Ιουνίου-Ιουλίου 2020 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.