Γεώργιος Λέκκας

Κατάσταση ανάγκης κατ’ ΑΚ 285 και ΑΚ 286 και ασφαλιστική κάλυψη της ζημίας – Δικαιοηθικές Αξιολογήσεις

Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται η ανάλυση των προϋποθέσεων και των εννόμων συνεπειών της κατάστασης ανάγκης κατά τις ΑΚ 285 και 286. Ως προς τις προϋποθέσεις της κατάστασης ανάγκης κατά τον ΑΚ, εξετάζονται ειδικότερα το αντικείμενο της προσβολής και τα κριτήρια, με βάση τα οποία διαπιστώνεται κυρίως η δυσαναλογία μεταξύ της προκληθείσας ζημίας και του προσδοκώμενου οφέλους. Ως προς τις έννομες συνέπειες της κατάστασης ανάγκης κατά τον ΑΚ, ιδίως επί ανυπαίτιας κατάστασης ανάγκης, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ανάλυση του ζητήματος της αποζημίωσης για νόμιμη ζημιογόνο συμπεριφορά ως μορφής ασφαλιστικής κάλυψης της ζημίας. Επιχειρείται επίσης η ερμηνευτική διόρθωση του γράμματος της ΑΚ 286 με αναγωγή στις αρχές της εξισωτικής δικαιοσύνης (Justitia commutativa) και με τυποποίηση επί μέρους περιπτώσεων με συνδυασμό αξιολογικών κριτηρίων που συνάγονται ερμηνευτικά από το ίδιο το σύστημα των ΑΚ 285 και 286. Βασικό κριτήριο που αξιοποιείται κατά την τυποποίηση είναι κατά πόσο ο επικείμενος κίνδυνος προκλήθηκε υπαιτίως ή από τυχηρό γεγονός ή από γεγονός ανωτέρας βίας.

Δείτε περισσότερα εδώ.