ΑΠ 184/2020 (Πολ.)

Καταδολίευση δανειστών

Η καταδολίευση δανειστών δεν συνιστά αδικοπραξία, ακόμα και όταν στοιχειοθετεί ποινικό αδίκημα. Κατ’ εξαίρεση, όταν συντρέχουν στοιχεία περισσότερα ή βαρύτερα από εκείνα που απαιτούνται για την καταδολίευση δανειστών κατά τον Αστικό Κώδικα (όπως λ.χ. απάτη ή συμπαιγνία μεταξύ οφειλέτη και τρίτου), γεννάται και αξίωση του δανειστή για αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας. Η μεταφορά από την εναγομένη (σε συμπαιγνία με τον πατέρα της) ιδιόκτητων εμπορευμάτων από το επίδικο μισθωμένο κατάστημα σε παρόμοιο διπλανό κατάστημα που λειτουργούσε στο όνομα του πατέρα της, έτσι ώστε η ίδια να εμφανίζεται ότι δεν διαθέτει οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο ικανό να διασφαλίσει την αποπληρωμή των οφειλόμενων στην ενάγουσα μισθωμάτων, συνιστά τόσο καταδολίευση όσο και αδικοπρακτική συμπεριφορά.

Δείτε περισσότερα εδώ.