11 Σεπτεμβρίου 2018
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

ΣυμβΠλημΑθ 3721/2017

Εν μέρει αντίθετη εισαγγελική πρόταση Γ. Καλούδη – Παρατηρήσεις Α. Τσαγκαλίδη

Διατάσσεται η άρση της απαγόρευσης εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων που επιβλήθηκε με διάταξη του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων εις βάρος δύο πρώην διευθυνόντων συμβούλων ανώνυμης εταιρείας για οφειλές της τελευταίας προς το Δημόσιο, καθόσον, μεταξύ άλλων, α) δεν συντρέχει επείγουσα περίπτωση δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων των αιτούντων, αφού το Δημόσιο έχει δεσμεύσει τα περισσότερα από αυτά με εγγραφή υποθηκών και αναγκαστικών κατασχέσεων, η δε επιπρόσθετη δέσμευση με την προσβαλλόμενη διάταξη αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας, και β) δεν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι τα δεσμευθέντα ακίνητα αποκτήθηκαν με πράξεις νομιμοποίησης, αφού είτε αποκτήθηκαν σε πολύ προγενέστερο χρόνο από τον επίδικο χρόνο της νομιμοποίησης είτε μέσω πλειστηριασμών με συμψηφισμό απαιτήσεων της επισπεύδουσας εταιρείας εις βάρος των οφειλετών της.