ΑΠ 116/2021 (Πολ.)

Σημείωση Κ. Α. Χριστακάκου

Αρνητική αγωγή

Ο κύριος δεν δικαιούται να ασκήσει αρνητική αγωγή αν ο “διαταράσσων” την κυριότητα ενεργεί δυνάμει δικαιώματος που πηγάζει από έννομη σχέση που δεσμεύει τον κύριο, όπως λ.χ. η δουλεία οδού ή η οιονεί νομή δουλείας οδού. Η οιονεί νομή αποτελεί ιδιόμορφο δικαίωμα. Οιονεί νομέας θεωρείται όχι μόνο όποιος νέμεται ορισμένο πράγμα ως δικαιούχος πραγματικής δουλείας, αλλά και εκείνος που θεμελιώνει το δικαίωμα φυσικού εξουσιασμού σε ενοχική σχέση, όπως σε παραχώρηση ή άδεια του κυρίου-ενάγοντος ή της αρχής. Τέτοιο ενοχικό δικαίωμα προς επέμβαση στην κυριότητα του ενάγοντος μπορεί να απορρέει από τις περί περιορισμών της κυριότητας διατάξεις του ΑΚ (π.χ. το άρθρο 1003 ΑΚ), καθώς επίσης και από διατάξεις του δημοσίου δικαίου (π.χ. άδεια εκτέλεσης στρατιωτικών ασκήσεων πυροβολικού πάνω από το ακίνητο).

Δείτε περισσότερα εδώ.