14 Σεπτεμβρίου 2018
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

ΜονΠλημΑθ 2295/2018

Επιτρεπτώς, κατ’ άρ. 371 παρ. 3 ΚΠΔ, το δικαστήριο προσδιορίζει με περισσότερη ακρίβεια και σαφήνεια, βάσει των πραγματικών περιστατικών που προέκυψαν κατά την αποδεικτική διαδικασία, τα στοιχεία που συγκροτούν την ειδική υπόσταση της εγκληματικής πράξης για την οποία ασκήθηκε η ποινική δίωξη, ή διορθώνει, συμπληρώνει και βελτιώνει τα ιστορικά στοιχεία, χωρίς να μεταβάλλει ουσιωδώς την ταυτότητα της ερευνώμενης πράξης, ή αποδίδει απλώς σε αυτήν τον ορθό νομικό χαρακτηρισμό, αφού υποχρεούται να εξετάζει την κρινόμενη πράξη υπό όλες τις μορφές οι οποίες θα καλύπτονται από το δεδικασμένο της απόφασής του. Διαβιβάζεται η υπόθεση στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, προκειμένου να αξιολογήσει τον βαθμό του δόλου του κατηγορουμένου και να ασκήσει ποινική δίωξη για βαριά, σκοπούμενη ή μη, σωματική βλάβη, καθότι θα επερχόταν ανεπίτρεπτη μεταβολή της κατηγορίας αν το παρόν δικαστήριο προέβαινε στον ορθό νομικό χαρακτηρισμό της πράξης, δεδομένου ότι η ασκηθείσα ποινική δίωξη αφορά στο ουσιωδώς ελαφρότερο έγκλημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και δεν έχει προηγηθεί κύρια ανάκριση.

11 Σεπτεμβρίου 2018
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

ΣυμβΠλημΑθ 3721/2017

Εν μέρει αντίθετη εισαγγελική πρόταση Γ. Καλούδη – Παρατηρήσεις Α. Τσαγκαλίδη

Διατάσσεται η άρση της απαγόρευσης εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων που επιβλήθηκε με διάταξη του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων εις βάρος δύο πρώην διευθυνόντων συμβούλων ανώνυμης εταιρείας για οφειλές της τελευταίας προς το Δημόσιο, καθόσον, μεταξύ άλλων, α) δεν συντρέχει επείγουσα περίπτωση δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων των αιτούντων, αφού το Δημόσιο έχει δεσμεύσει τα περισσότερα από αυτά με εγγραφή υποθηκών και αναγκαστικών κατασχέσεων, η δε επιπρόσθετη δέσμευση με την προσβαλλόμενη διάταξη αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας, και β) δεν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι τα δεσμευθέντα ακίνητα αποκτήθηκαν με πράξεις νομιμοποίησης, αφού είτε αποκτήθηκαν σε πολύ προγενέστερο χρόνο από τον επίδικο χρόνο της νομιμοποίησης είτε μέσω πλειστηριασμών με συμψηφισμό απαιτήσεων της επισπεύδουσας εταιρείας εις βάρος των οφειλετών της.