Δημήτριος Ζημιανίτης

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Ίδρυση, δομή και διαδικαστικό αποτύπωμα στην εθνική ποινική-δικονομική τάξη

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συστάθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 και αποτελεί το νέο δικαστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έργο την καταπολέμηση της εγκλημάτων απάτης μεγάλης κλίμακας, καθώς και διασυνοριακού ή οργανωμένου χαρακτήρα, εις βάρος του Κοινοτικού προϋπολογισμού. Η δομή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και η οργάνωση των δικαστικών αρμοδιοτήτων της χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία και αποβλέπει στην αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων της σε σχέση με το έργο που μέχρι τούδε επιτελούσαν εθνικοί φορείς εφαρμογής του νόμου. Εκεί έγκειται, εν πολλοίς, η προστιθέμενη αξία του νέου δικαστικού μηχανισμού. Η συνύπαρξη, ωστόσο, του κοινοτικού νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τις εθνικές δικονομικές διατάξεις, που επίσης εφαρμόζονται, είναι δυνατόν να εγείρει ζητήματα προβλεψιμότητας και ασφάλειας δικαίου. Λύσεις που ακολουθήθηκαν σε άλλες έννομες τάξεις, για να αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, μπορούν να εμπνεύσουν τη νομοθετική αντιστοίχιση μιας σειράς εθνικών διατάξεων με το γράμμα και το πνεύμα του Κανονισμού ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Δείτε περισσότερα εδώ.