Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Ιανουάριος 2022

Η online έκδοση του τεύχους Ιανουαρίου του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Απόστολος Σ. Γεωργιάδης Η αξίωση συμμετοχής στα «αποκτήματα» του συντρόφου μετά τη λήξη της ελεύθερης συμβίωσης (3)

• Ιωάννης Π. Μαντζουράνης Μεταξύ ουσιαστικής και δικονομικής νομιμότητας – Σκέψεις για την άδικη αναγκαστική εκτέλεση (13)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Αδικοπραξία: Αξίωση αποζημίωσης εκείνου που είχε κατά του θανατωθέντος αξίωση διατροφής από τον νόμο. Υποχρέωση της συζύγου που επιζεί, απορρέουσα από την ΑΚ 300, να μειώσει την ζημία της λόγω στέρησης διατροφής, απασχολούμενη σε εργασία ανάλογη με τις ικανότητες και την κοινωνική της θέση (ΑΠ 549/2021) (23)

• Αρνητική αγωγή: Ο κύριος δεν δικαιούται να ασκήσει αρνητική αγωγή αν ο “διαταράσσων” την κυριότητα ενεργεί δυνάμει δικαιώματος που πηγάζει από έννομη σχέση που δεσμεύει τον κύριο, όπως λ.χ. η δουλεία οδού ή η οιονεί νομή δουλείας οδού. Η οιονεί νομή αποτελεί ιδιόμορφο δικαίωμα (ΑΠ 116/2021 με σημείωση Κ. Α. Χριστακάκου) (27)

• Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων: Παραπομπή στην Ολομέλεια του ζητήματος, αν η νομοθετικά προβλεπόμενη δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 και των βεβαιωμένων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση, εφόσον συνυπάρχουν και με οφειλές προς ιδιώτες, αντίκειται στις διατάξεις των άρθρ. 4 παρ. 1 και 5 του Συντάγματος (ΑΠ 357/2021) (36)

• Χρηματοδοτική μίσθωση: Καταχρηστική άσκηση των αξιώσεων του εκμισθωτή (ΜΠρΑθ 13857/2020 με παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη) (40)

• Διεθνής δικαιοδοσία σε διαφορές από αδίκημα: Άσκηση αγωγής λόγω της διάδοσης δυσφημιστικών για τον ενάγοντα σχολίων στο διαδίκτυο με αίτημα αφενός τη διαγραφή του περιεχομένου και τη διόρθωση των στοιχείων που αναρτήθηκαν και αφετέρου την αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε από την εν λόγω ανάρτηση (ΔικΕΕ C-251/20 με παρατηρήσεις Ελ. Τζούλια) (44)

• Αντικειμενική σώρευση αγωγών στο ίδιο δικόγραφο: Εισαγωγή ορισμένης διαφοράς προς εκδίκαση σε διαδικασία διαφορετική από την προσήκουσα. Υπό την ισχύ του Ν. 4335/2015, αν η υπόθεση εισήχθη εσφαλμένως για εκδίκαση κατά την τακτική διαδικασία είναι επιβεβλημένη η παραπομπή της προς εκδίκαση κατά την αρμόζουσα ειδική διαδικασία (ΠΠρΑθ 2712/2021 με παρατηρήσεις Στ. Καραμέρου) (53)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Μιχάλης Σταυρακάκης Η επίδραση της πτωχευτικής απαλλοτρίωσης στη σύμβαση εκχώρησης μελλοντικών απαιτήσεων (63)

• Παρασκευή Τσαμαδού Διαχρονικό δίκαιο προνομίων ύστερα από την εισαγωγή του ν. 4335/2015 και του άρθρου 43 του ν. 4715/2020 (73)

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

• Σωτήριος Ι. Κοτρώνης: Η εκχώρηση απαίτησης εκ του νόμου (σειρά: Μονογραφίες Ιδιωτικού Δικαίου, αρ. 8), εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2021, σσ. 438 (Γ. Δέλλιος) (78)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους πατήστε εδώ.