13 Σεπτεμβρίου 2019
Αρθρογραφία Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Σωτηρία Νικούλη-Ζαμπίτη

Μεταμόσχευση οργάνου από συναισθηματικό δότη: Σύμβαση του Οβιέδο και εθνικό δίκαιο

Στην περίπτωση των «ex vivo» μεταμοσχεύσεων αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας αφενός μεν η αποτελεσματική προστασία των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του δότη (σεβασμού, δηλαδή, της ζωής, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς του), αφετέρου δε η προστασία των ιδίων των μοσχευμάτων ως μέσων θεραπείας άλλων ανθρώπων και συνακόλουθα η πρόληψη και καταστολή της εμπορευματοποίησης των ανθρωπίνων οργάνων και ιστών. Προκειμένου να αντιμετωπίσει την προπεριγραφείσα σύγκρουση δικαιωμάτων, ο εθνικός νομοθέτης, με τον Ν. 4512/2018, διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής των ex vivo μεταμοσχεύσεων και πέραν των στενών συγγενών, εισάγοντας τον θεσμό του «συναισθηματικού δότη».

6 Σεπτεμβρίου 2019
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Τόνια Τζαννετάκη

Το Σωφρονιστικό Σύστημα και το νέο Σύστημα Ποινών του ΠΚ: η προσπάθεια για την επίτευξη μιας υγιούς σχέσης

Η μελέτη εστιάζει στην παθολογία της σχέσης του Σωφρονιστικού Συστήματος (ΣΣ) με το προϊσχύσαν Σύστημα Ποινών (ΣΠ) και εξετάζει το κατά πόσον οι αλλαγές που επιφέρει στο ΣΠ ο νέος Π.Κ. μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της μεταξύ των δύο συστημάτων σχέσης. Aναλύονται περαιτέρω τα παθολογικά χαρακτηριστικά καθενός από τα δύο συστήματα και αναζητούνται τα εγγύτερα αίτια των εν λόγω χαρακτηριστικών στις κατά την τελευταία τριακονταετία επιλογές των αρμόδιων γι’ αυτά φορέων. Μεγάλο τμήμα της μελέτης αφιερώνεται στην ανάλυση και αξιολόγηση βασικών ρυθμίσεων του νέου ΣΠ στη βάση μιας σειράς ουσιαστικών προαπαιτούμενων που αυτή θέτει.