Άρειος Πάγος 846/2021 (Πολ.)

Παρατηρήσεις Σ. Ιωακειμίδη

Παραγραφή αξιώσεων από αδικοπραξία

Όταν η γενεσιουργός της ζημίας παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά του προσβολέα δεν έλαβε χώρα άπαξ, αλλά συνεχίζεται, όπως συμβαίνει στην περίπτωση που ο προσβολέας υπαιτίως παραλείπει να άρει δημιουργηθείσα από τον ίδιο επιζήμια κατάσταση, η πενταετής παραγραφή των αξιώσεων του παθόντος δεν αρχίζει (για όλο το εύρος της ζημίας) από τον χρόνο κατά τον οποίο αυτός έλαβε γνώση της αρχικής ζημιογόνου συμπεριφοράς του δράστη, αλλά από τα μεταγενέστερα επιμέρους χρονικά σημεία κατά τα οποία η επίμεμπτη κατάσταση συνεχίζει να προκαλεί νέα επιβλαβή αποτελέσματα. Περίπτωση καθίζησης πολυκατοικίας εξαιτίας της διενέργειας εργασιών εκσκαφής σε γειτονικό οικόπεδο, κατά τις οποίες δεν ελήφθησαν τα νόμιμα και αναγκαία μέτρα αντιστήριξης του εδάφους.

Δείτε περισσότερα εδώ.