Αναστάσιος Βαλτούδης

Κτήση πλοίου με πλειστηριασμό όταν ο καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτης δεν είναι κύριος του πλοίου

H γνωμοδότηση ασχολείται με το πρόβλημα της καλόπιστης κτήσης κυριότητας πλοίου στο πλαίσιο πλειστηριασμού. Γίνεται δεκτό ότι το πλοίο δεν μπορεί να αποκτηθεί κατά κυριότητα μέσω πλειστηριασμού, αν ο καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτης δεν είναι κύριος του πλοίου. Τούτο ισχύει ακόμη και αν ο υπερθεματιστής, στον οποίο κατακυρώνεται το πλοίο, πιστεύει δικαιολογημένα ότι ο καθ’ ου η εκτέλεση είναι κύριος. Η δε με οιονδήποτε διαδικαστικό τρόπο έγερση, από τον πραγματικό κύριο κατά του καθ’ ου η εκτέλεση, της χρηματικής αξίωσης αποζημίωσης λόγω απώλειας του πλοίου δεν συνεπάγεται ανάλωση του δικαιώματος του κυρίου του πλοίου να επιλέξει και να ασκήσει την αξίωση διεκδίκησης της ΑΚ 1094, ούτε συνιστά σιωπηρή έγκριση της άκυρης (εκούσιας ή αναγκαστικής) εκποίησης του πλοίου στον τρίτο.

Δείτε περισσότερα εδώ.