Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών 842/2021

Κήρυξη απαράδεκτης της ποινικής δίωξης για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο λόγω προηγούμενης αμετάκλητης καταδίκης για λαθρεμπορία βασιζόμενη στο αυτό ιστορικό γεγονός. Ζητήματα δεδικασμένου

Έννοια και έκταση της αρχής “ne bis in idem” κατά το άρ. 4 παρ. 1 του 7ου Προσθέτου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ. Για ποιον λόγο προστέθηκε στο εύρος της αρχής και η απαγόρευση νέας δίωξης ή διεξαγωγής δίκης για την ίδια παράβαση. Εφόσον έχουν κινηθεί για την ίδια παράβαση δύο διαδικασίες ποινικής φύσεως και η μία εξ αυτών έχει περατωθεί αμετακλήτως, το δικαστήριο που επιλαμβάνεται της δεύτερης διαδικασίας οφείλει να περατώσει την εκδίκαση της υπόθεσης και να εξαλείψει τις συνέπειες αυτής, ειδάλλως στοιχειοθετείται παραβίαση της αρχής “ne bis in idem”. Προϋποθέσεις εφαρμογής της εν λόγω αρχής. Έννοια και κριτήριο διαπίστωσης της “ταυτότητας της παράβασης”. Πότε συντρέχει ταυτότητα παραβάσεως και πότε δεν συντρέχει. Έννοια “αληθούς κατ’ ιδέαν συρροής” και “συρροής κατ’ όνομα”. Προϋπόθεση εφαρμογής της αρχής “ne bis in idem” είναι και η ποινική φύση των παραβάσεων. Για ποιον λόγο οι έννοιες “ποινική δίωξη” και “ποινική διαδικασία” είναι αυτόνομες κατά την ΕΣΔΑ. Η ερμηνεία τους πρέπει να γίνεται με βάση την εγγυητική λειτουργία της Σύμβασης και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν, υπό το φως των εννοιών “ποινική κατηγορία” και “ποινή” των άρ. 6 και 7 ΕΣΔΑ αντιστοίχως. Για την κατάφαση της έννοιας “ποινική κατηγορία” είναι αναγκαία η συνδρομή των “κριτηρίων Engel”. Στοιχεία “δεδικασμένου” κατ’ άρ. 57 παρ. 1, 2 εδ. β΄ ΚΠΔ. Πότε και με βάση ποιο κριτήριο υπάρχει “ταυτότητα πράξης”. Έννοια του “θεμελιωτικού ιστορικού γεγονότος”· πώς λαμβάνεται υπόψιν. Κηρύσσεται απαράδεκτη η ποινική δίωξη του κατηγορουμένου για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο (από δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις, ύψους 396.427,03 ευρώ, που γεννήθηκαν συνεπεία πράξεων λαθρεμπορίας) λόγω δεδικασμένου, καθόσον η πράξη συγκροτείται από τα ίδια πραγματικά περιστατικά με εκείνα που αναφέρονται στην καταλογιστική πράξη του Τελωνείου και απαρτίζουν κατά τα αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχεία την πράξη λαθρεμπορίας για την οποία έχει καταδικασθεί αμετακλήτως ο κατηγορούμενος.

Δείτε περισσότερα εδώ.