13 Σεπτεμβρίου 2019
Αρθρογραφία Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Σωτηρία Νικούλη-Ζαμπίτη

Μεταμόσχευση οργάνου από συναισθηματικό δότη: Σύμβαση του Οβιέδο και εθνικό δίκαιο

Στην περίπτωση των «ex vivo» μεταμοσχεύσεων αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας αφενός μεν η αποτελεσματική προστασία των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του δότη (σεβασμού, δηλαδή, της ζωής, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς του), αφετέρου δε η προστασία των ιδίων των μοσχευμάτων ως μέσων θεραπείας άλλων ανθρώπων και συνακόλουθα η πρόληψη και καταστολή της εμπορευματοποίησης των ανθρωπίνων οργάνων και ιστών. Προκειμένου να αντιμετωπίσει την προπεριγραφείσα σύγκρουση δικαιωμάτων, ο εθνικός νομοθέτης, με τον Ν. 4512/2018, διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής των ex vivo μεταμοσχεύσεων και πέραν των στενών συγγενών, εισάγοντας τον θεσμό του «συναισθηματικού δότη».