9 Μαΐου 2022
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Δημήτριος Γκύζης

Ο αποκλεισμός του ανασταλτικού αποτελέσματος της έφεσης ως «ποινή»

Με αφορμή τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 187 ΠΚ, όπως προστέθηκε με το άρθρ. 72 Ν. 4908/2022, δυνάμει των οποίων αποκλείεται η αναστολή κατά τα άρθρα 99 επ. ΠΚ και η μετατροπή κατ’ άρθρ. 104Α ΠΚ της ποινής που επιβάλλεται στον δράστη ο οποίος τελεί έγκλημα, είτε κακούργημα είτε πλημμέλημα, του άρθρ. 187 ΠΚ, καθώς και η αναγνώριση ανασταλτικού αποτελέσματος στην έφεση κατά της σχετικής καταδικαστικής απόφασης κατ’ άρθρ. 497 ΚΠΔ, στην μελέτη ερευνώνται διάφορα ζητήματα που ανακύπτουν σε σχέση με την εφαρμογή τους. Ειδικότερα, εξετάζεται η εφαρμογή των δυσμενέστερων, σε σύγκριση με το προϊσχύσαν δίκαιο, διατάξεων που εισάγονται, υπό το πρίσμα της αρχής της αναδρομικής ισχύος του ηπιότερου νόμου, ανάλογα με την φύση τους ως ουσιαστικού ή δικονομικού ποινικού Δικαίου, καθώς και η αντίθεση της τελευταίας από αυτές (αποκλεισμός ανασταλτικού αποτελέσματος της έφεσης) στο θεμελιώδες αξίωμα του τεκμηρίου αθωότητας.

4 Μαΐου 2022
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σερρών 296/2021

Αίρεται η διαφωνία μεταξύ του αναπληρωτή ανακριτή και της εισαγγελέως πρωτοδικών υπέρ της γνώμης της τελευταίας ως προς το ζήτημα της επιβολής προσωρινής κράτησης εις βάρος της κατηγορουμένης (για απάτη σε βαθμό κακουργήματος κατ’ εξακολούθησιν με συνολική περιουσιακή βλάβη και αντίστοιχο όφελος άνω των 120.000 ευρώ και απόπειρα αυτής, καθώς και για αντιποίηση δικηγορίας κατ’ εξακολούθησιν), επειδή οι εγκλήσεις των παθόντων υπεβλήθησαν νομοτύπως (εντός τριμήνου από την γνώση της τέλεσης της τελευταίας μερικότερης πράξης απάτης εις βάρος καθενός από αυτούς και της ταυτότητας της κατηγορουμένης ως μη δικηγόρου), χωρίς να συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρ. 464 ΠΚ, αφού οι επίμαχες υποθέσεις δεν ήσαν εκκρεμείς, καλύπτουν δε οι εν λόγω εγκλήσεις τις προηγούμενες επιμέρους πράξεις, ώστε να εφαρμόζεται το άρ. 98 παρ. 2 ΠΚ και να χωρεί επιτρεπτώς ο αθροιστικός υπολογισμός της περιουσιακής βλάβης και του αντίστοιχου οφέλους. Σύμφωνη εισαγγελική πρόταση.