18 Μαΐου 2020
Αρθρογραφία Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Γεώργιος Α. Γεωργιάδης

Το δικαίωμα άρνησης της μητέρας να συνασκεί τη γονική μέριμνα ο πατέρας που αντιδίκησε κατά την αναγνώριση

Συμβολή στην ερμηνεία της ΑΚ 1515 § 3 εδ. β´

Το «δικαίωμα για βέτο» που παρέχεται με την ΑΚ 1515 § 3 στη μητέρα περιορίζει υπέρμετρα το δικαίωμα οικογενειακής ζωής του πατέρα, χωρίς τούτο να είναι αναγκαίο ούτε για την προστασία του αντίστοιχου δικαιώματος της μητέρας ούτε για λόγους προστασίας του παιδιού. Δικαιοπολιτικά ο συγγραφέας θεωρεί αναγκαία την τροποποίηση της διάταξης, ώστε στις περιπτώσεις δικαστικής αναγνώρισης με αντιδικία του πατέρα να παρέχεται η δυνατότητα στο δικαστήριο να αποφασίζει τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας και από τον πατέρα, εφόσον τούτο επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου. Μέχρι να επέλθει αυτή η νομοθετική τροποποίηση, ο συγγραφέας προτείνει de lege lata τρόπους προστασίας του δικαιώματος του πατέρα από την «αρνησικυρία» της μητέρας.

11 Μαΐου 2020
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Ulfrid Neumann

Η ιατρική υποβοήθηση της αυτοπροαίρετης αυτοκτονίας

Σχολιασμός της από 3.7.2019 απόφασης του Ε΄ Τμήματος του γερμανικού Ακυρωτικού

Στην παρούσα μελέτη ο συγγραφέας αναλύει την απόφαση που εξέδωσε το Ε΄ Τμήμα του γερμανικού Ακυρωτικού σχετικά με το ζήτημα της ποινικής ευθύνης του ιατρού ο οποίος παραλείπει να καλέσει τις πρώτες βοήθειες μετά την υλοποίηση της αυτοκτονικής απόφασης δύο ηλικιωμένων γυναικών με πολλά προβλήματα υγείας. Κεντρικό άξονα των εκτιθέμενων σκέψεων αποτελεί η θέση του εν λόγω Τμήματος ότι, ενόψει της αυξημένης βαρύτητας που έχει για τον κάθε πολίτη το δικαίωμα στον αυτοκαθορισμό, ακόμη κι όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την ζωή του, ένας ιατρός που τελεί εν γνώσει των συγκεκριμένων περιστάσεων δεν μπορεί να υποχρεώνεται μέσω του Ποινικού Δικαίου να ενεργήσει ενάντια στην θέληση του αυτόχειρα.