22 Ιουνίου 2018
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Νικόλαος Μπιτζιλέκης

Ποινικοποίηση της πολιτικής και πολιτικοποίηση του ποινικού δικαίου

Η μορφοποιημένη σε δίκαιο ποινική πολιτική (criminal policy), η οποία υπηρετεί συγκεκριμένους στόχους, ελέγχεται ορθολογικά βάσει αναγνωρισμένων δικαιικών αρχών και κανόνων. Αντιθέτως, η πολιτική, ως καθημερινή διαχείριση των δημόσιων πραγμάτων στο πλαίσιο του συστήματος εξουσίας (politics), ασκείται εκτός των αρχών λειτουργίας του ποινικοδικαιικού συστήματος. H όποια παρέμβασή της στην ποινική λειτουργία είναι επικίνδυνη για το κράτος δικαίου και την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, επιχειρείται μάλιστα τόσο με θεσμικό τρόπο, στο στάδιο παραγωγής κανόνων δικαίου και σε αυτό της νομολογιακής τους επεξεργασίας, όσο και με εξωθεσμικό τρόπο. Στην τελευταία περίπτωση έχει κυρίως τη μορφή κανονιστικής αδρανοποίησης του ποινικού δικαίου, η οποία επιχειρείται είτε από φορείς κρατικής εξουσίας, νομιμοποιούμενη με το ιδεολόγημα της μη ποινικοποίησης της πολιτικής (αδρανοποίηση εκ των άνω), είτε από οργανωμένες ή μη συλλογικότητες, νομιμοποιούμενη με το έτερο ιδεολόγημα της μη ποινικοποίησης των διεκδικητικών-κοινωνικών αγώνων του λαού (αδρανοποίηση εκ των κάτω).

21 Ιουνίου 2018
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

ΣυμβΕφΑθ 2429/2017

Εισαγγελική πρόταση Γ. Μπρη

Ο καθ’ ου η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, η οποία επιβάλλεται από εισαγγελέα στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης για τα προβλεπόμενα στο άρ. 17Α παρ. 3 του Ν. 2523/1997 αδικήματα, ή ο τρίτος μπορούν να προσφύγουν και να ζητήσουν την άρση της διάταξης με αίτησή τους είτε προς το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, εάν η διάταξη έχει εκδοθεί από τον Οικονομικό Εισαγγελέα ή τον Αναπληρωτή του, είτε προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών, εάν η διάταξη έχει εκδοθεί από εισαγγελικό λειτουργό που συνεπικουρεί τον Οικονομικό Εισαγγελέα. Αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών η κρινόμενη αίτηση της καθ’ ης η δέσμευση, καθόσον για λόγους οικονομίας της δίκης πρέπει όλα τα κεφάλαιά της να εξετασθούν από αυτό, καίτοι ορισμένα υπάγονται στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, δεδομένου ότι είναι κατά βαθμόν ανώτερο δικαστήριο.