19 Νοεμβρίου 2018
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Αδάμ Παπαδαμάκης

Η δικανική πεποίθηση και η κοσμοθεωρία του ποινικού δικαστή

Στην μελέτη προσδιορίζεται η σχέση της δικανικής πεποίθησης και της κοσμοθεωρίας του ποινικού δικαστή, επισημαίνεται ο ρόλος της δικανικής πεποίθησης στο πλαίσιο της “ηθικής απόδειξης” και επιχειρείται η καταγραφή της κοινωνικοπολιτικής θέσης και αντίληψης του ποινικού δικαστή. Στην συνέχεια αναπτύσσονται συγκεκριμένες δικαιοδοτικές δράσεις του ποινικού δικαστή, όπως είναι η αποστασιοποίησή του από την καταχρηστική εξουσιαστική επιβολή, το πεδίο αντιμετώπισης της διαφθοράς, η υπέρβαση του “κοινού περί δικαίου αισθήματος”, η ανάγκη αντίθεσης στην πολιτικοποίηση του ποινικού δικαίου, επιχειρείται δε η προσέγγιση του δικονομικού ελέγχου των τυχόν νομικών στρεβλώσεων οι οποίες ενίοτε συνιστούν απόρροια και της κοσμοαντίληψης του ποινικού δικαστή. Τέλος, διατυπώνονται συμπεράσματα από τα οποία προκύπτει, μεταξύ άλλων, ότι ο προσωπικός πολιτισμός του ποινικού δικαστή αποτελεί τον δείκτη συμβατότητας της δικανικής πεποίθησης με την κοσμοθεωρία του.

14 Νοεμβρίου 2018
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

ΤρΕφΑθ 2546/2018

Γίνεται δεκτό το αίτημα ανάγνωσης εγγράφου στο οποίο περιέχεται η απομαγνητοφώνηση των καταγραφεισών από τους κατηγορουμένους ιδιωτικών συνομιλιών τους με τρίτο πρόσωπο, λαμβανομένου υπόψιν ότι οι εν λόγω ιδιωτικές συνομιλίες δεν ανάγονται στην σφαίρα της προσωπικής και ιδιωτικής ζωής του τελευταίου, αλλά πραγματοποιήθηκαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, που υπόκειται σε δημόσιο έλεγχο και κριτική, διότι, ανεξαρτήτως του τρόπου λήψεως των συνομιλιών, το σχετικό έγγραφο αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο που έχουν στην διάθεσή τους οι κατηγορούμενοι, θεωρείται δε ότι θα συμβάλει στην αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας προς όφελός τους, ενώ αντιθέτως η απαγόρευση αξιοποίησής του θα προσέβαλλε το υπερασπιστικό τους δικαίωμα και το απόλυτο αγαθό της ανθρώπινης αξίας τους.