11 Ιουλίου 2022
Αρθρογραφία Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Δημήτρης Σπυράκος / Κωνσταντίνος Γκουντής-Μπόσδας

Έλεγχος του κύρους των όρων αναπροσαρμογής τιμήματος στις καταναλωτικές συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

Οι ρήτρες αναπροσαρμογής της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας υπάγονται τόσο σε έλεγχο διαφάνειας όσο και σε έλεγχο ουσιαστικού περιεχομένου. Ο εξεταζόμενος όρος μεταβολής του τιμήματος η/ε δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις διαφάνειας. Δεν διασφαλίζει την αμφίδρομη λειτουργία της ρήτρας, ενώ καλλιεργεί σύγχυση ως προς τον πραγματικό χαρακτήρα του μηχανισμού προσδιορισμού της τιμής. Το κόστος αποσυνδέεται από τη βασική χρέωση, στην οποία εστιάζει την προσοχή του ο καταναλωτής, και μεταφέρεται στη ρήτρα αναπροσαρμογής, την οποία όμως ο καταναλωτής αδυνατεί, λόγω της πολυπλοκότητάς της, να κατανοήσει.