18 Ιανουαρίου 2019
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

ΑΠ 458/2018

Αναιρείται, λόγω ελλείψεως αιτιολογίας και ελλείψεως νομίμου βάσεως, η αθωωτική απόφαση για απόπειρα εκβίασης, συνιστάμενη στην απειλή του κατηγορουμένου εις βάρος της εγκαλούσας ότι, αν δεν του κατέβαλλε το ποσό των 20.000 ευρώ, αφενός μεν θα την κατήγγελλε ψευδώς στην Επιθεώρηση Εργασίας για μη καταβολή συμπεφωνημένης αμοιβής, αφετέρου δε θα προκαλούσε την καταστροφή της επιχείρησής της και θα την κατήγγελλε ως φοροφυγά στο ΣΔΟΕ, διότι στην απόφαση δεν αναφέρονται πραγματικά περιστατικά που να προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία, δεν αιτιολογείται επαρκώς γιατί δεν πείσθηκε το δικαστήριο για την ενοχή του κατηγορουμένου και δεν συνάγεται με βεβαιότητα ότι ελήφθησαν υπόψιν όλα τα αποδεικτικά μέσα, συγχέονται δε τα αντικειμενικά με τα υποκειμενικά στοιχεία του εγκλήματος, καθόσον δεν διευκρινίζεται πού εντάσσεται ο σκοπός περιουσιακού οφέλους.

14 Ιανουαρίου 2019
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

ΜονΠλημΠατρ 2283/2018

Αθωώνεται η πρώτη κατηγορουμένη για τις πράξεις της παράνομης εξόδου από την χώρα και της κατοχής και χρήσης πλαστού ταξιδιωτικού εγγράφου, διότι, μη συντρεχουσών των νομίμων προϋποθέσεων, δεν μπορεί μεν να της αποδοθεί η ιδιότητα του πρόσφυγα, πλην όμως η τελευταία τέλεσε τις ανωτέρω πράξεις, προκειμένου να αποτρέψει τον παρόντα και άλλως αναπότρεπτο κίνδυνο που διατρέχει, δίχως υπαιτιότητά της, αφού εάν επιστρέψει στην Τουρκία, κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή βλάβη λόγω των καταδικαστικών αποφάσεων εις βάρος της και της απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης που υπέστη κατά την κράτησή της (απομόνωση, ξυλοδαρμός, βιασμός), ευρισκομένη δηλαδή σε κατάσταση ανάγκης, αίρουσα το κατ’ αρχήν άδικο των ανωτέρω πράξεων (άρ. 25 παρ. 1 ΠΚ).

4 Ιανουαρίου 2019
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

ΣυμβΠλημΑθ 3248/2018

Διατάσσεται η οριστική παύση της ασκηθείσας ποινικής διώξεως εις βάρος της κατηγορουμένης για υπεξαίρεση, έχουσα χαρακτήρα υφαιρέσεως, καθόσον τελέσθηκε από αδελφή εις βάρος της αδελφής και του συζύγου της τελευταίας, διότι για την άσκηση της ποινικής δίωξης ήταν απαραίτητη η εμπρόθεσμη υποβολή εγκλήσεως εκ μέρους των παθόντων, πλην όμως οι τελευταίοι, παρά το γεγονός ότι είχαν λάβει γνώση της τελεσθείσας εις βάρος τους υπεξαιρέσεως ήδη από τις 11.4.2013, υπέβαλαν έγκληση εις βάρος της κατηγορουμένης στις 14.1.2015, ήτοι πέραν του προβλεπόμενου από το άρ. 117 παρ. 1 ΠΚ τριμήνου, γεγονός που κατέστησε την εν λόγω έγκληση ισοδύναμη με σιωπηρή παραίτηση από το δικαίωμα εγκλήσεως, ενώ δεν επικαλέσθηκαν λόγους ανωτέρας βίας που να δικαιολογούν την εκπρόθεσμη υποβολή της, ώστε να τίθεται ζήτημα αναστολής της τρίμηνης προθεσμίας.

20 Δεκεμβρίου 2018
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Θεοχάρης Δαλακούρας

Οι ιδεολογικοπολιτικές συνιστώσες της ποινικής δίκης

Με αφετηρία τη διαπίστωση ότι τα αξιακά χαρακτηριστικά της ποινικής διαδικασίας αντανακλούν συγκεκριμένες ιδεολογικοπολιτικές αναφορές, στην παρούσα μελέτη ερευνώνται οι ιδεολογικές βάσεις της ποινικής δίκης κατά τον ΚΠΔ του 1950 και η μετεξέλιξή τους μέσω των άμεσων και έμμεσων πολιτικών επιρροών. Ειδικότερα εξετάζεται αν και κατά πόσο οι επιμέρους νομοθετικές επεμβάσεις συνιστούν έκφραση πολιτικής ιδεολογίας, αλλά και σε ποιο βαθμό επηρεάζεται η μορφή της ποινικής δίκης από τους ευρωπαϊκούς δικονομικούς κανόνες και την πρόταξη της δικαστικής συνεργασίας έναντι της ποινικής νομοθέτησης. Ειδικό βάρος δίδεται, περαιτέρω, στη διερεύνηση του μετρήσιμου ή μη της ιδεολογίας των δικαστικών προσώπων και της σχέσης της με την ιδεολογία του νόμου. Εν κατακλείδι αναλύονται οι σύγχρονες δικαιοπολιτικές προκλήσεις για τη φυσιογνωμία της ποινικής δίκης.