11 Ιουνίου 2021
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά

Η μη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της χωρίς δικαίωμα διάδοσης μέσω του διαδικτύου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δίχως προηγούμενη επέμβαση σε “σύστημα αρχειοθέτησης”

Βασιλική Τζαλαβρά

Με αφορμή πρόσφατες αποφάσεις του Αρείου Πάγου, στην μελέτη εξετάζονται ζητήματα διαχρονικού δικαίου σχετικά με τις παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Συζητείται η επιλογή του νομοθέτη, μετά την θέση σε ισχύ του Ν. 4624/2019, να μην στοιχειοθετείται το έγκλημα της χωρίς δικαίωμα διάδοσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο δράστης δεν έλαβε γνώση των δεδομένων ύστερα από επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης, αλλά διαμόρφωσε ο ίδιος το σύστημα αυτό. De lege lata η χωρίς δικαίωμα δημοσίευση, μέσω ανάρτησης σε ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, οπτικοακουστικού υλικού, με περιεχόμενο τις ερωτικές συνευρέσεις της εγκαλούσας με τον δράστη, δεν συνιστά παράνομη επενέργεια επί των προσωπικών της δεδομένων, εφόσον ο δράστης δεν έλαβε γνώση των δεδομένων αυτών ύστερα από επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης.

2 Ιουνίου 2021
Ποινικά Χρονικά

Η διασυνοριακή συλλογή ηλεκτρονικών αποδείξεων στον ενωσιακό χώρο – Προβληματισμοί για την σχεδιαζόμενη νομοθετική ρύθμιση της η-απόδειξης (e-evidence)

Δημήτριος Τσιλίκης

Στην μελέτη αναλύονται, κατ’ αρχάς, τα τεχνικά και νομικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι κρατικές αρχές κατά την συλλογή ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων παράλληλα με την ευρεία διάδοση και αξιοποίηση της τεχνολογίας του υπολογιστικού νέφους. Εν συνεχεία εξετάζονται οι νομοθετικές εξελίξεις στον ενωσιακό χώρο για την διασυνοριακή συλλογή της λεγόμενης η-απόδειξης (e-evidence) και ειδικότερα οι καινοτόμες προτάσεις για την θέσπιση της Ευρωπαϊκής Εντολής Υποβολής και της Ευρωπαϊκής Εντολής Διατήρησης ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων. Στο επίκεντρο των προβληματισμών βρίσκεται η δημιουργία ενός νέου μοντέλου διασυνοριακής σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ήτοι κράτους έκδοσης και ιδιώτη παρόχου ηλεκτρονικών υπηρεσιών, καθώς και η δικαστική προστασία των θιγόμενων προσώπων ενόψει του σχεδιαζόμενου εκτοπισμού του κράτους εκτέλεσης.