23 Μαρτίου 2021
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

ΣυμβΠλημΑθ 318/2021

Δικαίωμα ενημέρωσης του υπόπτου. Το γεγονός ότι οι αιτούντες δεν αρνήθηκαν να παράσχουν εξηγήσεις, αλλά ανέπτυξαν πλήρως τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς τους, δεν ασκεί έννομη επιρροή στην ακυρότητα που επήλθε λόγω παραβίασης του ως άνω δικαιώματός τους. Γίνεται δεκτή η αίτηση των υπόπτων και κηρύσσεται η ακυρότητα της προδικασίας λόγω παραβίασης του δικαιώματος ενημέρωσής τους, αφού από την ανάγνωση των αποδεικτικών επιδόσεως της κλήσης για προκαταρκτική εξέταση των αιτούντων και της εισαγγελικής παραγγελίας για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκύπτει ότι σε αυτά δεν γίνεται αναφορά των επίμαχων νομικών διατάξεων ούτε εξειδικεύονται τα θέματα επί των οποίων οι ύποπτοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις. Αντίθετη εισαγγελική πρόταση.