31 Αυγούστου 2021
Αρθρογραφία Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Ιωάννης Μαντζουράνης

Ουσιαστική εξουσία διάθεσης ως προϋπόθεση του κύρους της παραίτησης και της αποδοχής της αγωγής;

Κατά την κρατούσα γνώμη στην ελληνική δικονομική θεωρία οι διαδικαστικές πράξεις της παραίτησης από το αγωγικό δικαίωμα (ΚΠολΔ 296) και της αποδοχής της αγωγής (ΚΠολΔ 298) διενεργούνται εγκύρως, μόνο αν ο παραιτούμενος ή ο αποδεχόμενος διάδικος έχουν κατά το ουσιαστικό δίκαιο την εξουσία να διαθέτουν το επίδικο δικαίωμα. Η προκείμενη μελέτη επιχειρεί να καταδείξει ότι παρά τις ευγενείς της προθέσεις η κρατούσα γνώμη είναι δογματικά ασυνεπής αλλά και δυνητικά επικίνδυνη για το ουσιαστικό δίκαιο. Διότι η επιζητούμενη συμφιλίωση ανάμεσα στο ουσιαστικό και το δικονομικό δίκαιο δεν είναι συμφιλίωση εννοιών αλλά συμφιλίωση αξιολογήσεων και συνεπώς οφείλει να επιδιώκεται σε επίπεδο όχι εννοιολογικό αλλά τελολογικό.

28 Ιουλίου 2021
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Θεόδωρος Παπακυριάκου

Το ελληνικό φορολογικό ποινικό δίκαιο υπό το φως των νέων κωδίκων και της νέας νομοθεσίας για την ποινική προστασία των ενωσιακών οικονομικών συμφερόντων και την ρύθμιση του διακλαδικού ne bis in idem (Μέρος 1ο)

Το ελληνικό φορολογικό ποινικό δίκαιο υπέστη τα τελευταία δύο χρόνια σειρά αλλαγών, τόσο μέσω επιμέρους ρυθμίσεων των νέων κωδίκων (ΠΚ, ΚΠΔ), όσο και με διάφορες νομοθετικές παρεμβάσεις, οι οποίες επεδίωκαν, μεταξύ άλλων, αφενός μεν να αναμορφώσουν το σύστημα ποινικής προστασίας των ενωσιακών οικονομικών συμφερόντων (Ν. 4689/2020), αφετέρου δε να ρυθμίσουν τη σχέση μεταξύ φορολογικών διοικητικών ποινών και κλασσικών φορολογικών ποινικών κυρώσεων κατά τρόπο συμβατό με την αρχή ne bis in idem (Ν. 4745 και 4764/2020). Η παρούσα μελέτη παρέχει μια συνοπτική κριτική επισκόπηση των σημαντικότερων από τις ανωτέρω αλλαγές και των νέων δεδομένων που αυτές έχουν δημιουργήσει στο πεδίο της φορολογικής ποινικής καταστολής.