27 Οκτωβρίου 2021
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Θεόδωρος Παπακυριάκου

Το ελληνικό φορολογικό ποινικό δίκαιο υπό το φως των νέων κωδίκων και της νέας νομοθεσίας για την ποινική προστασία των ενωσιακών οικονομικών συμφερόντων και την ρύθμιση του διακλαδικού ne bis in idem (Μέρος 2ο)

Σε συνέχεια του πρώτου μέρους της μελέτης, στο δεύτερο μέρος της παρουσιάζονται και αξιολογούνται οι αλλαγές που επέφεραν στον ΚΦΔ και στον ΕΤΚ οι νόμοι 4745 και 4764/2020, με τους οποίους ο Έλληνας νομοθέτης επιχείρησε καταρχήν να εναρμονίσει το ελληνικό φορολογικό κυρωτικό σύστημα με τις επιταγές που απορρέουν από το ά. 4 παρ. 1 του 7ου ΠΠ ΕΣΔΑ και το ά. 50 ΧΘΔ της ΕΕ, όπως αυτά ερμηνεύονται από το ΕΔΔΑ και το ΔΕΕ αντίστοιχα, δημιουργώντας, ωστόσο, τελικά, δυσχερή ερμηνευτικά προβλήματα, ιδίως σε επίπεδο διαχρονικού δικαίου, σε ό,τι αφορά το καθεστώς παραγραφής και τις προϋποθέσεις δίωξης των αδικημάτων του ΚΦΔ.

20 Οκτωβρίου 2021
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Γρηγόριος Πεπόνης

De lege ferenda προσέγγιση της τελικής διατάξεως του άρθρου 14 παράγραφοι 2 περ. στ’ και 3 του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Στην μελέτη γίνεται δεκτή η θέση ότι στους λόγους αποκλεισμού των δικαστικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 2 περ. στ’ και 3 του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας έδει τελικώς να παραμείνει και ο Εισαγγελέας. Η εν τέλει απάλειψη αυτού, που επήλθε με τον νόμο 4637/2019, κρίνεται εσφαλμένη, καθώς ο αποκλεισμός στην περίπτωση του άρθρου 14 παρ. 2 περ. στ’ πρέπει να είναι απόλυτος και άνευ όρων και αιρέσεων, όπως άλλωστε είναι και στα άρθρα 14 παρ. 3 και 522 του ίδιου Κώδικα. Υιοθετείται επομένως η άποψη ότι ο μη αποκλεισμός και του Εισαγγελέως στις ως άνω περιπτώσεις, όπως και ο μη απόλυτος, αλλά υπό όρους και αιρέσεις αποκλεισμός, παραβιάζει το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ. Υποστηρίζεται, τέλος, ότι είναι επιβεβλημένη de lege ferenda η τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 14 παρ. 2 περ. στ’, 3 και 522 του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.