Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών 536/2020

Μη επικύρωση διάταξης του άρ. 42 παρ. 5 του Ν. 4557/2018 για την επιβολή δέσμευσης λόγω μη συνδρομής των ουσιαστικών προϋποθέσεων ισχύος της

Η νομιμοποίηση εσόδων αποτελεί έγκλημα υπαλλακτικώς μικτό και εξαρτημένο. Έννοια “υπαλλακτικώς μικτού εγκλήματος”. Εάν συντρέχουν πλείονες τρόποι τέλεσης, διαπράττεται ένα μόνο έγκλημα νομιμοποίησης εσόδων, ο χρόνος τέλεσης του οποίου είναι εκείνος της τέλεσης του πρώτου τρόπου. Η τέλεση του βασικού αδικήματος και η προερχόμενη από αυτό περιουσία αποτελούν στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της νομιμοποίησης. Έννοια “φοροδιαφυγής”· εγκληματική συμπεριφορά του δράστη φορολογικών αδικημάτων. Περιουσία προερχόμενη από το βασικό έγκλημα της φοροδιαφυγής μπορεί να υπάρξει επί αυξήσεως του ενεργητικού της περιουσίας του δράστη, όχι όμως επί εξοικονομήσεως δαπανών από αυτόν. Υπό ποίες προϋποθέσεις αποφαίνεται ο ανακριτής ή το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο για την επικύρωση ή μη της κατ’ άρ. 42 παρ. 5 του Ν. 4557/2018 διάταξης με την οποία επιβάλλεται η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από το βασικό αδίκημα ή την νομιμοποίηση εσόδων (κρίση για την τέλεση ή μη της νομιμοποίησης και του βασικού αδικήματος, κίνδυνος απώλειας των ιχνών [«επείγουσα περίπτωση»], βάσιμες υπόνοιες ότι στα δεσμευθέντα περιέχονται χρήματα ή πράγματα που προέρχονται από παράνομες πράξεις). Δεν επικυρώνεται η υπό κρίσιν διάταξη του άρ. 42 παρ. 5 του Ν. 4557/2018, αφού δεν πρόκειται για «επείγουσα περίπτωση» ούτε υφίστανται βάσιμες υπόνοιες για την παράνομη προέλευση των δεσμευθέντων, συνεπώς δεν συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις έκδοσής της. Αντίθετη εισαγγελική πρόταση.

Δείτε περισσότερα εδώ.