Πολυμελές Πρωτοδικείο Κορίνθου 50/2023

Ακυρότητα διαθήκης

Αν στην κληρονομία περιέχονται ακίνητα, η αγωγή αναγνώρισης της ακυρότητας διαθήκης εγγράφεται, επί ποινή απαραδέκτου αυτής, στα βιβλία διεκδικήσεων ή στα κτηματολογικά φύλλα. Οι διαφορές σχετικά με την αναγνώριση της ακυρότητας διαθήκης, και συνακόλουθα την αναγνώριση των κληρονομικών μεριδίων των κληρονόμων που καλούνται εξ αδιαθέτου στην κληρονομία, εμπίπτουν στην εξουσία διάθεσης των διαδίκων και άρα ως προς αυτές πρέπει να διεξαχθεί υποχρεωτικά αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης (επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης). Ιδιόγραφη διαθήκη υπό τη μορφή επιστολής.

Δείτε περισσότερα εδώ.