ΜΕφΛαρ 42/2020

Διαδικασία εργατικών διαφορών

Η αγωγή επιδίκασης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης του παθόντος-εργοδότη κατά εργαζομένου του, ο οποίος υπεξαίρεσε χρήματα που ανήκαν στον πρώτο, εκδικάζεται κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών των άρθρων 663-676 ΚΠολΔ, αφού πρόκειται για αξίωση εξ αδικοπραξίας τελεσθείσας με αφορμή υφιστάμενη εργασιακή σχέση. Αδικοπραξία συνιστά και η παράνομη ιδιοποίηση ξένου κινητού πράγματος κατά την έννοια του άρθρου 375 § 1 ΠΚ (υπεξαίρεση).

Δείτε περισσότερα εδώ.