ΑΠ 404/2018

Αυθαίρετη δόμηση

Οι έννομες συνέπειες του χαρακτηρισμού ενός κτίσματος ως αυθαιρέτου επέρχονται μετά τη σύνταξη της έκθεσης αυτοψίας από υπάλληλο της κατά τόπον αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας. Πριν από τη σύνταξη της εν λόγω έκθεσης τυχόν μεταβίβαση οικοπέδου, επί του οποίου έχει ανεγερθεί αυθαίρετο κτίσμα, είναι έγκυρη. Έννομο συμφέρον άσκησης διαπλαστικής αγωγής.  Για την άσκηση διαπλαστικής αγωγής (π.χ. αγωγής επιδίκασης ακινήτου που οικοδομήθηκε σε γειτονικό ακίνητο) δεν απαιτείται η επίκληση ιδιαίτερου έννομου συμφέροντος, το οποίο προκύπτει από την αιτούμενη διάπλαση.

Δείτε περισσότερα εδώ.