29 Νοεμβρίου 2021
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σερρών 217/2021

Η έξοδος του υφ’ όρον απολυθέντος από την Χώρα απαγορεύεται απολύτως. Κατ' εξαίρεσιν το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών που έχει διατάξει την απόλυση μπορεί να επιτρέπει την έξοδο του καταδικασθέντος από τη χώρα, αν συντρέχει σπουδαίος ατομικός, οικογενειακός ή επαγγελματικός λόγος. Περαιτέρω εξαίρεση θεσπίζεται για την μετεγκατάσταση του υφ’ όρον απολυθέντος σε κράτος του χώρου Σένγκεν. Γίνεται δεκτή η αίτηση του καταδικασθέντος, υπηκόου Βουλγαρίας, και διατάσσεται η υφ’ όρον απόλυσή του, επιβαλλομένης της υποχρεώσεώς του: α) να διαμένει μόνιμα στην Σόφια της Βουλγαρίας και β) να εμφανίζεται εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός στο Προξενείο της Ελλάδας στην ως άνω πόλη μέχρι την λήξη του χρόνου δοκιμασίας.