ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ - 7η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Εταιρείες Ι: Ανώνυμες Εταιρείες / Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας Ι-ΙΙ / Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή / Όπλα – Πυρομαχικά - Εκρηκτικά Ι-ΙΙ / Οπλοφορία και χρήση πυροβόλων όπλων / Υπεύθυνες δηλώσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2021
ΣΕΛΙΔΕΣ472
ΙSBN978-618-203-064-6
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ14x21
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕρμηνεία κατ΄άρθρον

Με την 7η ενημέρωση (Σεπτέμβριος 2021) του έργου Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι η συλλογή εμπλουτίζεται με την ερμηνεία των ποινικού ενδιαφέροντος διατάξεων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας (Ν. 4489/2017), την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (Ν. 3305/2005) και τις ψευδείς Υπεύθυνες Δηλώσεις (Ν. 1599/1986). Παράλληλα, στην παρούσα ενημέρωση επιχειρείται μια εκ νέου πραγμάτευση και ενημέρωση της ύλης της νομοθεσίας για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Ν. 4548/2018), τα όπλα, τα πυρομαχικά, τις εκρηκτικές ύλες και τους εκρηκτικούς μηχανισμούς (Ν. 2168/1993 και 4678/2020), καθώς και την οπλοφορία και την χρήση όπλων από αστυνομικούς (Ν. 3169/2003). Η 7η ενημέρωση περιέχει 9 τεύχη (8 τεύχη με ερμηνεία ειδικών ποινικών νόμων και ένα εισαγωγικό τεύχος).

Το έργο “Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι” είναι προσανατολισμένο κυρίως στην καλλιέργεια ενός διαλόγου με την νομολογία των δικαστηρίων μας. Κεντρικό στόχο αποτέλεσε αφενός μεν η ανάδειξη των ορθών λύσεων, όπου αυτές καταγράφονται, αφετέρου δε μια κριτική αντιπαράθεση με λιγότερο πειστικές λύσεις που ενίοτε προτείνονται και η κατάθεση ενός θεμελιωμένου –κατά το δυνατόν– αντιλόγου έναντι παραδοχών που εγείρουν αντιρρήσεις. Παράλληλα, όμως, βασικό άξονα των αναπτύξεων αποτέλεσε και το τόλμημα μιας διεισδυτικής θεωρητικής εμβάθυνσης, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο.

Ήδη, μετά την ενσωμάτωση των παραπάνω νέων θεματικών, στο έργο Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι περιέχεται η ερμηνεία 54 νομοθετημάτων σε συνολικά 53 τεύχη (3.732 σελίδες), κατανεμημένα στις ακόλουθες 30 θεματικές ενότητες:

• Αλλοδαποί (Ν. 3386/2005 | Ν. 4251/2014 | Π.Δ. 233/2003)
• Ανταγωνισμός: Αθέμιτος ανταγωνισμός (Ν. 146/1914)
• Απόρρητο ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 2225/1994 | Ν. 3115/2003 | Π.Δ. 47/2005 | Ν. 3471/2006 | Ν. 3917/2011 | Παράρτημα Νομολογίας)
• Αρχαιότητες (Ν. 3028/2002)
• Γεωργικά προϊόντα – Ευθύνη αγοραστών (Ν.Δ. 3424/1955)
• Δασικά αδικήματα (Ν.Δ. 86/1969 | Υ.Α. 414985/1985 | Υ.Α. 37338/1807/2010 | Ν. 4042/2012 | Υ.Α. 125188/246/2013)
• Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 4624/2019 | Ν. 3471/2006 | Ν. 3850/2010 | Ν. 3917/2011 | Ν. 4600/2019)
• Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (πόθεν έσχες) (Ν. 3213/2003)
• Επιταγή (Ν. 5960/1933)
• Εργασία – Μη εμπρόθεσμη καταβολή αποδοχών (Α.Ν. 690/1945)
• Εταιρείες: Ανώνυμες (Ν. 4548/2018), ΕΠΕ (Ν. 3190/1955)
• Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας (Ν. 4489/2017)
• Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (Ν. 3251/2004)
• Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (Ν. 3305/2005)
• Καταχραστές του Δημοσίου (Ν. 1608/1950 | Ν.Δ. 2576/1953)
• Κεφαλαιαγορά (Ν. 3340/2005)
• Λαθρεμπορία (Ν. 2960/2001)
• Μεσάζοντες (Ν. 5227/1931)
• Μεταμοσχεύσεις (Ν. 3984/2011)
• Ναρκωτικά (Ν. 4139/2013 | Ν. 3459/2006 – Κ.Ν.Ν.)
• Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Ν. 4557/2018)
• Όπλα – Πυρομαχικά – Εκρηκτικά (Ν. 2168/1993)
• Οπλοφορία και χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς (Ν. 3169/2003)
• Παίγνια (Εισαγωγικές Παρατηρήσεις στο Β.Δ. 29/1971 και τους Ν. 3037/2002 και 4002/2011)
• Περιβάλλον (Ν. 1650/1986 | Ν. 743/1977 | Ν. 3199/2003)
• Πτωχευτικά αδικήματα (Πτωχευτικός Κώδικας – Ν. 3588/2007)
• Ρατσισμός – Ρητορική του μίσους (Ν. 927/1979)
• Υπουργοί – Ποινική ευθύνη Υπουργών (Ν. 3126/2003)
• Φορολογικά αδικήματα (ΚΦΔ – Ν. 4174/2013)
• Ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις (Ν. 1599/1986)