ΣυμβΠλημΑθ 2394/2019

Δεδικασμένο επί εγκλημάτων που συρρέουν φαινομενικώς κατ’ ιδέαν

Ο θεσμός της εκκρεμοδικίας συμπίπτει με εκείνον του δεδικασμένου ως προς τις προϋποθέσεις, την στόχευση και την προκαλούμενη δικονομική συνέπεια, διαφέρουν όμως ως προς το χρονικό σημείο κατά το οποίο κρίνεται η ταυτότητα της πράξης. Στην έννοια του ιστορικού γεγονότος περιλαμβάνεται όχι μόνον η ενέργεια ή η παράλειψη του δράστη αλλά και το επελθόν αποτέλεσμα. Δεν υφίσταται ταυτότητα πράξεως όταν τα περισσότερα αποτελέσματα μιας φυσικής πράξης έχουν αυτοτελή υλική υπόσταση και αποτελούν εξωτερικώς καθένα ξεχωριστό έγκλημα που δεν εξετάσθηκε από το δικαστήριο ή το δικαστικό συμβούλιο. Για το ζήτημα της ταυτότητας της πράξης δεν λαμβάνεται υπόψιν ο νομικός χαρακτηρισμός που δόθηκε από το δικαστήριο, καθόσον για την ύπαρξη δεδικασμένου απαιτείται ταυτότητα γεγονότος (idem factum) και όχι ταυτότητα εγκλήματος (idem crimen). Σε περίπτωση φαινομένης κατ’ ιδέαν συρροής, τυχόν καταδίκη με βάση μία από τις φαινομενικώς συρρέουσες ποινικές διατάξεις κωλύει την ποινική δίωξη του ιδίου δράστη με βάση κάποια άλλη εξ αυτών. Η διάκριση της αληθούς από την φαινομένη συρροή γίνεται με αξιοποίηση του αξιολογικού μεγέθους του εννόμου αγαθού. Η οδήγηση μεταφορικών μέσων υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών (άρ. 25 παρ. 1 του Ν. 4139/2013) ενέχει επικινδυνότητα για την ζωή και την υγεία του επιβατικού κοινού αλλά και αορίστου αριθμού προσώπων οι οποίοι ενδέχεται να κινούνται στον ίδιο χώρο. Στα εδ. β΄-δ΄ του ως άνω άρθρου τυποποιείται διακεκριμένο έγκλημα συγκεκριμένης διακινδύνευσης, το οποίο συρρέει φαινομενικώς με τα εγκλήματα της ανθρωποκτονίας και της σωματικής βλάβης εξ αμελείας. Αίρεται η διαφωνία μεταξύ της Προέδρου Εφετών Αθηνών και του Εισαγγελέως Εφετών Αθηνών υπέρ της πρώτης, και κηρύσσεται απαράδεκτη, λόγω δεδικασμένου, η ποινική δίωξη για το κακούργημα της οδήγησης μεταφορικού μέσου υπό την επήρεια ναρκωτικών από την οποία προκλήθηκε θάνατος που φέρεται ότι τέλεσε ο κατηγορούμενος, καθόσον ο τελευταίος είχε καταδικασθεί αμετακλήτως με βάση τα ίδια πραγματικά περιστατικά για το έγκλημα της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας, το οποίο τελεί σε σχέση φαινομένης συρροής με το επίμαχο κακούργημα.

Δείτε περισσότερα εδώ.