Θεοχάρης Δαλακούρας

Οι ιδεολογικοπολιτικές συνιστώσες της ποινικής δίκης

Με αφετηρία τη διαπίστωση ότι τα αξιακά χαρακτηριστικά της ποινικής διαδικασίας αντανακλούν συγκεκριμένες ιδεολογικοπολιτικές αναφορές, στην παρούσα μελέτη ερευνώνται οι ιδεολογικές βάσεις της ποινικής δίκης κατά τον ΚΠΔ του 1950 και η μετεξέλιξή τους μέσω των άμεσων και έμμεσων πολιτικών επιρροών. Ειδικότερα εξετάζεται αν και κατά πόσο οι επιμέρους νομοθετικές επεμβάσεις συνιστούν έκφραση πολιτικής ιδεολογίας, αλλά και σε ποιο βαθμό επηρεάζεται η μορφή της ποινικής δίκης από τους ευρωπαϊκούς δικονομικούς κανόνες και την πρόταξη της δικαστικής συνεργασίας έναντι της ποινικής νομοθέτησης. Ειδικό βάρος δίδεται, περαιτέρω, στη διερεύνηση του μετρήσιμου ή μη της ιδεολογίας των δικαστικών προσώπων και της σχέσης της με την ιδεολογία του νόμου. Εν κατακλείδι αναλύονται οι σύγχρονες δικαιοπολιτικές προκλήσεις για τη φυσιογνωμία της ποινικής δίκης.

Δείτε περισσότερα εδώ