ΑΠ 96/2020

Επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ανάρτηση αυτών σε ιστοσελίδα. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη

Το αδίκημα του άρ. 22 παρ. 4 του Ν. 2472/1997 είναι έγκλημα υπαλλακτικώς μικτό, η δε πράξη επέμβασης σε αρχείο τίθεται ως προϋπόθεση μόνο στην πρώτη μορφή τέλεσής του (της χωρίς δικαίωμα επέμβασης σε αρχείο)· απαιτείται συνεπώς να γίνεται διάκριση ανάμεσα στις μορφές τέλεσης του αδικήματος και στην συνέχεια να διερευνάται αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συνδρομής της έννοιας “αρχείο”. Στοιχεία του αδικήματος του άρ. 22 παρ. 4 του Ν. 2472/1997. Έννοια “αρχείου” προσωπικών δεδομένων και “υποκειμένου” των δεδομένων. Δεν θεωρούνται δεδομένα οι πληροφορίες των οποίων κάνει κάποιος χρήση και οι οποίες περιήλθαν εις γνώσιν του χωρίς να ανοίξει ή να ερευνήσει κάποιο αρχείο ή χωρίς να του τις έχει μεταδώσει τρίτος που επενέβη σε αρχείο. Ορθώς και αιτιολογημένως καταδικάσθηκε για την παράβαση του άρ. 22 παρ. 4 εδ. β΄ και α΄ του Ν. 2472/1997 ο κατηγορούμενος, ο οποίος, αφού αποθήκευσε δέκα βιντεοταινίες με τις ερωτικές επαφές του με την εγκαλούσα, που είχε μαγνητοσκοπήσει με την βιντεοκάμερά του με την συναίνεσή της στο κινητό και στον υπολογιστή του, εν συνεχεία τις ανήρτησε σε ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο, αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο της εγκαλούσας και τον τόπο καταγωγής της, χωρίς την συγκατάθεσή της, με αποτέλεσμα να καταστούν αυτές προσπελάσιμες σε αόριστο αριθμό επισκεπτών της ως άνω ιστοσελίδας.

Δείτε περισσότερα εδώ.