ΑΠ 357/2019

Παρατηρήσεις Άννας Οικονόμου

Οδική κυκλοφορία. Απόρριψη ισχυρισμού περί παραβιάσεως της αρχής ne bis in idem.

Η διοικητική κύρωση της “επιτόπου αφαίρεσης της άδειας ικανότητας οδήγησης” από τον αστυνομικό που βεβαιώνει την παράβαση δεν συνιστά ποινή ούτε εμπίπτει στην έννοια της ποινικής κύρωσης, αλλά αποτελεί μέτρο με σκοπό την διασφάλιση του κοινωνικού συνόλου από την επικίνδυνη οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος. Στην περίπτωση σωρευτικής επιβολής της ως άνω διοικητικής κύρωσης και, σε περίπτωση καταδίκης του υπαιτίου από ποινικό δικαστήριο, των ποινών που προβλέπονται από το άρ. 42 παρ. 7 στοιχ. γ΄ ΚΟΚ, δεν ανακύπτει ζήτημα εφαρμογής της αρχής ne bis in idem. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως περί παραβιάσεως της αρχής ne bis in idem, λόγω της καταδίκης του κατηγορουμένου από το ποινικό δικαστήριο στις προβλεπόμενες από το άρ. 42 παρ. 7 στοιχ. γ΄ ΚΟΚ ποινές παρά την αφαίρεση σε προγενέστερο χρόνο της άδειας ικανότητας οδήγησης από το αρμόδιο διοικητικό όργανο.

Δείτε περισσότερα εδώ.